På børnenes side

100%

360 graders omsorg

Menu

Kids Rescue arbejder dedikeret med et bredt spektrum af børnesager.

Der er de simple børnesager, hvor lidt coaching og klare kommunikationsstrategier gør en forskel, med fokus på samarbejde om de mest optimale løsninger for barnet.

Der er de meget komplekse og konfliktfyldte sager, hvor traditionelle samarbejdsmetoder er udfordrende eller slet ikke muligt.

På trods af, at enhver børnesag er unik og består af unikke udfordringer, der skal løses Familieretligt eller i kommunen, er du ikke alene. Vidensbanken der med udgangspunkt i stort set ethvert scenarie, kan du finde konkret viden og undervisning med workshop, samt mulighed for personlig coacching.

Ønsker du at blive klædt på til mødet med det ukendte og svære, kan Kids Rescue hjælpe dig.

Hvad er din og dit barns situation?

Skilsmisse og ophør samlivet

 • Er du som mor eller far uenig i, hvor jeres barn skal have sin primær bopæl? 
 • Er du uenig i, hvordan jeres barns samvær skal fordeles mellem mor og far?
 • Finder du, at samarbejde og kommunikationen mellem jer forældre, er blevet sat på den største prøvelse, men du ser potentiale for, at I med rette hjælp og støtte vil kunne komme hinanden nærmere i forældreskabet?
 • Er din skilsmisse-familie-situation en af de gule eller røde, komplicerede og konfliktfyldte børnesager, og præget af uenigheder om bedste eller mest optimale løsninger og jeres barn, ikke er muligt at samarbejde om?

Uanset jeres scenarie, er tidlig indsat vigtigt, og kan have betydning for udfaldet af din børnesag.

Er du forælderen, der finder det nødvendigt at kontakte Familieretshuset, således I kan samtale om løsninger, der kan gavne jeres barn? Eller er du forælderen, der skal partshøres på skrift inden første møde?

Uanset om du er forælderen, der opstarter en henvendelse til familieretshuset, ved at udfylde standard blanketten på deres hjemmeside, handler det ikke om, hvem kommer først i kontakten til Familieretshuset.

Er du opmærksom på, at allerede ved din første kontakt, kan din tilgang præge og få afgørende betydning for juristen og den børnesagkyndiges opfattelse af dig som mor eller far, jer som familie og jeres barn.

Vil det have værdi for dig, hvis du helt fra begyndelsen kunne undgå de klassiske fejl, der kan medføre at Familieretshuset ikke spotter problematikker og du ikke føler dig hørt, anerkendt og taget alvorlig. Er du bevidst om, at sker dette, kan det blive ressourcekrævende menneskeligt og økonomisk for dig, når du skal ændre deres syn på dig, jer som familie og jeres barn i sagens forløb?

Er du personligt forberedt og klædt på til, hvordan dine vigtigste budskaber formidles? Har du overvejet, hvordan du bedst opnår rette opmærksomhed, sympati og forståelse for dine synspunkter i bedste løsninger for jeres barn?

Er du helt klar over Familieretshuset opgave og rolle, samt viden om indholdet i deres værktøjskasse af mulige initiativer, de kan vælge eller fravælge at inddrage når du, jeres familie og jeres barns perspektiv skal belyses?

Føler du dig mentalt og praktisk klar til, at kunne redegøre kommunikativt i skrift og tale om det, som du ønsker at opnå enten på korte eller lange bane? 

Er du bevidst om alt det som kan eller skal ske step for step i det familierertlige forløb, altså lige fra første kontakt til endestationen i Familieretten?

Den konfliktfyldte og komplicerede skilsmisse, der afhjælpes familieretligt og ofte med involvering af kommunen? 

Genkender du et af nedenstående eksempler på situationer, du erfarer ske:

 • Konflikter med din ekspartner, du føler har taget overhånd og du ønsker redskaber og inspiration til, hvordan disse kan nedtrappes?
 • At jeres barn er massivt klemt mellem jeres indbyrdes konflikter og reagerer kraftigt på det og rette opmærksomhed, hjælp og støtte ønsker du iværksat?
 • At dit barn tilbageholdes og udelukkes kontakt til dig, grundet opdigtede anklager?
 • At dit barn ikke kan tåle kontakten til sin anden forælder, og du ønsker det skal skærmes?
 • At du som forælder enten fornemmer, at der er risiko for at kommunen vil anbringe jeres barn, eller det allerede er sket?

Du skal ikke frygte mødet med myndigheder familieretligt eller i kommunen, men du skal have respekt for, at hvert et ord og handling fra din side vægtes og vejes.

Vil det have værdi for dig, at blive forberedt på alt det som kan ske, før det sker, eller få konkrete redskaber og inspiration til, hvordan du bedst navigerer i det svære, på den mest optimale kommunikative måde.

Oplever du, at de involverede offentlige fagpersoner ser på dig, jeres familie, og jeres barn med en forkert tilgang og erfarer, at du og dit barn er mistolket, hvorfor forkerte initiativer, beslutninger, resolutioner, domme, eller handleplaner er baseret på forkert grundlag? 

Uanset dit, jeres familie og jeres barns situation, finder du på Kids Rescue værdifuld viden, gode råd og inspiration til, hvordan du bedst navigerer i de svære, komplekse og komplicerede. 

Underretninger & anmeldelser på dig eller dit barn?

 • Er du forælderen, som finder det nødvendigt at underrette eller anmelde din bekymring for dit barn eller unge? 
 • Er du forælderen, som skal partshøres i en underretning eller anmeldelse, hvor "nogen" ytrer en bekymring for dit barn eller unge?

Forståelse er nøglen til at handle korrekt. 

Kids Rescue guider dig, så uanset scenariet for dig, er du ikke alene.

Vil det have værdi for dig, at få inspiration og råd til, hvordan du bedst håndtere de utallige svære og overvældende situationer, der kan opstå.

Kunne det give ro i maven for dig, hvis du kunne tage kontrolen over situationen og sikre dit barns bedste interesse?


Der er iværksat en børnesagkyndig- (BSU), børnefaglig-, (BFU) eller forældrekompetence undersøgelse (FKU)?

Mange forældre oplever på bagkant, at det ville have haft betydning for dem, hvis de haft viden om, hvordan en undersøgelse typisk foregår. 

Det er situationen hvor undersøgeren baserer sin viden om jeres barn, dig og jer som familie, på det du formidler i din fortælling.

Hvad fortæller du? Hvordan? Er det du fortæller underbygget med dokumentation? Hvordan undgår, at undersøgeren ikke får et forkert indtryk af problematikker, der har betydning for opfattelsen af jeres barn, dig som forældre og jer som hele eller todelte familie?

Er du bevidst om, at belysning af en børnesag ligeledes baseres på udtalelser der indhentes fra de offentlige fagpersoner der omgiver jeres barn eller jer som forældre. Det kan være sundhedsplejersken, daginstitutionen, skolen, lægen, psykiatrien, misbrugscenteret ect. 

Vil det have værdi for dig, hvis du inden der bliver iværksat en undersøgelse eller så tidligt som muligt, at du kunne træne i alt det, som du skal forholde dig til kommunikativt i skrift og tale?

Ønsker du, at opnå dybdegående viden om det som kan eller vil ske, inden det sker, at myndighederne opstarter en undersøgelse?

Forestil dig, at du kender til alle de spørgsmål, du vil blive bedt om at forholde dig til, inden en undersøger stiller dig spørgsmålene. Vil det mon ændre måden du svare på? 

Dine forberedelser er vigtige! Helst så tidligt som overhovedet muligt.

Når du forholder dig til alt det, som en undersøger vil komme ind på i samtalen med dig, er du allerede i gang med din storytelling.

Det svære er - opremsning:

 • Hvad vælger du, at fortælle? Altså hvilke informationer ud fra din samlede "storytelling" er reelt relevant?
 • Vær bevidst om detalje graden. Når Pandoras æske åbnes op i den komplette storytelling, skal du modsat være opmærksom på at begrænse dig, og kun trække de mest relevante og "saftige" eksempler frem. For mange informationer til en myndighed eller instans, kan blive til støj.  
 • Vær opmærksom på, at det svære du beskriver, kan tolkes som konfliktoptrappende. Derfor er det vigtigt, hvordan du beskriver og holder dig inde på egen banehalvdel. 
 • Derudover brug akterne og det der ligger på sagen, således du "tvinger" den du kommunikerer med til, at forholde sig til det som ligger på sagen. Det kan være tidligere skrivelser, hvor du tidligere har beskrevet i høringssvar i forbindelse med underretninger eller orienteringer.

DOKUMENTATION

Uanset om du går en paragraf 50 børnefagligundersøgelse i kommunen i møde, eller om Familieretshuset vurderer behovet for en børnesagkyndigundersøgelse - eller det er din advokat som skal klædes på, så tænk på dokumentationen for dine påstande og eksempler i forbindelse med din storytelling. Kan du underbygge din fortælling med evidens, bestyrker du din troværdighed.

Det helt tidlige stadie kan afgøre udfaldet af din børnesag, inden den er påbegyndt?

De fleste forældre er ikke klar over, at udfaldet af en ikke påbegyndt børnesag familieretligt eller i kommunen, kan blive grundlagt langt inden, den påbegyndes.

Årsagen til det, er udtalelsernes reelle indflydelse i belysningen af en børnesag.

Det betyder i praksis, at det indtryk de offentlige fagpersoner har af jeres barn, dig som forældre og jer som familie vægter højt. Det er situationen, hvor enten det som udtales går mod dig, eller det underbygger din fortælling.

Vi taler altså om de fagpersoner, som omgiver jeres barn. Det kan være pædagogen på stuen i daginstitutionen, skolelæreren eller skolelederen, sundhedsplejersken, lægen ect. 

Den synlige forælder, der har en god løbende kommunikation har et forspring. Har man som forælder i dialogen og i samarbejdet med en eller flere af disse offentlige fagpersoner, ikke været enig i bedste løsninger for sit barn, kan det præge udtalelsen fra dem.

Enten er udtalelser uden inddragelse af konkrete tidligere italesatte problematikker, og alt synes som i den fineste orden. Eller det er her, hvor udtalelser præget negativt, grundet den anden forældre fortællinger, der har fanget sympatien. Det er her begrebet stalking by proxy kommer ind i billedet. Begge scenarier er problematik når udtalelsernes indflydelse vægter højest.

Denne viden bør du bruge klogt og strategisk, således du agerer proaktivt og ikke på bagkant.

Vær bevidst om, at

 • Måske opdager fagpersoner ikke, at jeres barn er udfordret ud over, hvad deres personlige grænser kan holde til, hvorved handlinger der kan støtte barnet, måske ikke iværksættes.
 • Måske tolker fagpersonerne barnets reaktioner forkert. Hvilket måske kan medføre, at handlinger iværksættes, men disse kun gør det værre.
 • Måske er forældrenes konflikt så voldsom, at fagpersonerne ikke kan gennemskue fakta, og måske medfører det, at kernen i barnets problematikker bliver uklare.

Vil det have værdi for dig, hvis du helt fra begyndelsen eller så tidligt som muligt, lærer om er utallige fagpersoner, der enten direkte eller indirekte involveres. Hvem er hvem? Hvad er hver og ens individs ansvar, rolle & opgave?

Vil du undgå fejl nr. 1, og undgå potentielle konsekvenser ved en upræcis, følelsesladet, anklagende og ikke konkret kommunikation i skrift og tale?

Vil viden om de forskellige myndigheders opgaver og roller og om, hvilke endelige beslutninger disse kan træffe indenfor deres specifikke område, kan have af betydning for dig inden afgørelser af resolutioner, domme og handleplaner?

Finder du det vigtigt og gavnligt, at du har kendskab til betydningen af instanser, hvor der reelt er tale om en enhed, afdeling, eller facilitet, der tilbyder specifikke tjenester eller opfylder specifikke funktioner, men som ikke nødvendigvis har beslutningsmyndighed.

Herunder sundhedsplejersken, daginstitutionen, skolen, familielægen, psykiatrien, hospitalet ect. Med andre ord, deres tilgang vægter, og kan baseres på holdninger og meninger om alt det, som vedrører dit barn, dig som forælder og jer som familie, hvorfor disse har største betydning for udfaldet af din sag ved myndighedsafgørelser.

Vil din viden og kendskab have værdi, hvis du i forbindelse med møder og skriftlige korrespondancer er fuld ud bevidst om, at instansen bliver udbedt af myndighederne, at svare på en række spørgsmål. Det som udtales, udgør en afgørende andel af selve belysningen af et barns perspektiv, samt måde de familiemæssige forhold afdækkes som konklusioner.

De typiske scenarier med forhøjet risiko for de sociale myndigheders indgriben og fratagelse af forældreansvaret - tvangsanbringelse & bortadoption?

Hvorvidt nedenstående scenarier er en viden, der giver mening for dig, må du vurdere. Du må ikke frygte, men med viden om, hvilke kræfter der kan være spil, bør de forældre der kunne være i risikogruppen udvise respekt ved tidlig forebyggende indsatser. 

Du kan gøre meget selv i den forebyggende fase, således du er klædt på i tilfælde af, at opmærksomheden rettes mod dig, dit barn og jer som hele eller todelte familie.

Der findes utallige øvrige scenarier i forbindelse med, at de sociale myndigheder vælger anbringelse og bortadoption, frivilligt eller med tvang. Nedenstående tre scenarier ses ske hyppigst.    

I de allerfleste scenarier er der på ingen måde grundlag for de voldsomheder, som de sociale myndigheder reelt udøver. Det er ofte psykisk og fysisk overgreb på barnet, som sker i tvangsanbringelses situationerne. Det er barsk og brutalt ikke bare for barnet, men også forældrene.

Findes der børn, som bør og skal skærmes, ja det gør der. Men vi er oppe på knap 15.000 anbringelser og sidste år i 2022 oppe på 37 tvangsbortadoptioner. I mindst 90% af tilfældene burde gavnlige tiltag tilbydes forældrene, men bliver det oftest ikke.

Forældre der tidligere selv har været anbragt som barn.

Er du bevidst om, at er du en forælder, der tidligere selv har været tvangsanbragt som barn, kan de sociale myndigheders indgriben medføre tvangsanbringelse eller bortadoption alene på antagelsen, at du alene med denne baggrund ikke kan varetage omsorgen og ansvaret for sit barn.

Er du ligeledes bevidst om, at tvangsanbragte børn ofte bliver meget traumatiseret og udvikler belastningsreaktioner, der kan blive til diagnoser, der skal bearbejdes senere i livet, hvorfor du kan risikere at skulle dokumentere din egen habitus, altså hvordan du har det mentalt psykisk?

Er du forberedt på, at fokus fra de sociale myndigheder kan være på, at du som mor eller far modtager behandling for egne udfordringer, forårsaget af din tidligere anbringelse? 

Har du overvejet, at bruge din viden om, at anbragte børn oftest ikke modtager rette hjælp og støtte, hvorfor både nuværende anbragte børn og tidligere, der nu bliver forældre, erfarer bliver efterladt som ofre, der blot placeres politisk som et nødvendigt vilkår til indgriben?

Hvordan vælger du, at bruge denne viden klogt, velovervejet, strategisk og i rette tid, inden du juridisk ikke kan? 

Er du bevidst om, at kommunen ofte ikke ser på forælderens positive transformation, personlige udvikling og de stærke menneskelige værdier og kompetencer, som forælderen netop ofte besidder som tidligere tvangsanbragt barn, hvorfor det er din opgave, at du kommunikativt tager disse holdninger og meninger proaktivt i opløbet og ikke på bagkant?

Hvordan vil bruge informationen om, at du som tidligere tvangsanbragt nu bliver påmindet, at der er stor risiko for, at du vil blive gjort forkert og den stereotypiske tilgang dyrkes samfundsmæssigt, således civilsamfundet bliver henledt til at tro, at den hårde indgriben fra de sociale myndigheder, er i dit barns bedste?

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at undgå negativ opmærksomhed på dig som forælder, udlad at deltage i debatter eller sikre din anonymitet, og overvej at lade andre udenfor risiko tage debatten for dig!

Forældre der har en anden ideologi og grundlæggende værdier, der går mod det vi som samfund har defineret som det samfundsmæssige korrekte.

Er du bevidst om, at forældre, der har en anden ideologi, eller andre grundlæggende værdier, hvor drømmen og ønsket om sin egen unikke familiestruktur, bliver planlagt solidt, men går mod det, vi som samfund finder rigtigst, vil kunne vendes mod dig eller jer som forældre? 

Har du kendskab og viden om, at barnets bedste og barnets ret meget smidigt og elegant kan underminere forældreansvarsloven, der netop burde sikre forældre en lang række rettigheder for en mor og far.

Har du viden for om de typiske faldgrupper, der kan gå mod det du finder bedst?

 1. Forældre der ønsker at passe sit lille barn og ikke benytte dagpleje, vuggestue eller daginstitution.
 2. Forældre der finder det bedst, og finder det velovervejeret at hjemmeskole sit barn. Et sådan forældre-valg, kan der være utallige velovervejede og begrundede årsager til. På den ene side, må man gerne hjemmeskole sit barn. På den anden side, kan en tvist i samarbejdet (manglende samarbejde) fra tidligere skole, blive vendt mod forælderen, som en stor bekymring.  
 3. Forældre der ikke ønsker sundhedsplejerskens tilbud og indblanding, da man som forælder og familie har andre værdier og kompetencer, der ikke matcher en de tilbud og tilgangen fra sundhedsplejersken. Det er ikke alle forældre, der finder sundhedsplejerskens tilgang til barnet, forælderen og familien, som et brugbart og trygt match. Det kan være sundhedsplejersken tilbud i barnets første år i hjemmet. Det kan være sundhedsplejerskens tilbud i daginstitution eller i barnets skole, der takkes nej tak til. Sådanne et forældre-valg, kan blive begyndelsen på en uenighed - vi kan kalde det for en tvist mellem forældre og fagpersonen sundhedsplejersken, der hurtigt systemmæssigt kan degradere en forældres rettigheder til selvbestemmelse. Det vil sige, at en forældres holdning, mening og viden kan blive degraderet og gjort forkert, da sundhedsplejerskens tilbud og tilgang samfundsmæssigt underminerer forælderens.
 4. Forældre der vælger andet tilbud til bearbejdning af sit barns symptomer og reaktioner end det, som bliver tilbudt i kommunen eller i psykiatrien. Vi taler om relevante indsatser, den kompetente forælder i virkeligheden er bedst til at spotte. Går dette forældre perspektiv mod anbefalinger og "tilbud" fra de sociale myndigheder og instanser, kan dette vendes mod forælderen, som manglende samarbejde, manglende mentaliseringsevne og konfliktskabende. 
 5. Forældre der ikke ønsker tilbuddet om, at følge anbefalede vaccinationsprogrammer for sit barn. Det vil sige, at myndigheder og instanser ikke respekterer forældre valg, men finder dette direkte mod sit barns bedste.

Er du bevidst om, at når kommunen eller forvaltningen præsenterer dig for eller jer som forældre for "tilbud", som de vælger fra deres "standardværktøjskasse", som "nogen" har defineret som barnets bedste, skal du være særlig forsigtig og sikre tydelig, god kommunikation, hvis du ikke kan indfri disse og ønsker et nej tak?

Er du opmærksom på, at uenigheder mellem kommunens holdninger og meninger, trumfer oftest den kompetente og omsorgsfulde forælder, der kan blive gjort forkert, og stærke forældrekompetencer kan degraderes via kommunens holdninger og meninger til, at forælderen ikke besidder rette forældre kompetence evner, hvorfor du både strategisk og kommunikativt skal være særlig påpasselig.

Mødre og fædre der befinder sig i en rød, kompliceret højkonflikt sag Familieretsligt.

Er du bevidst om, at forældre der befinder sig i en langvarig, opslidende og meget kompliceret børnesag i det familieretslige system, der betegnes som "de røde sager", også kendt under begrebet højkonflikt. Der er der stor risiko for, at kommunen med sin skjulte "værktøjskasse", skrider ind og fratager forældrene deres ansvar. 

Er det vigtigt for dig, at få kendskab om, at på trods af at forældre via forældreansvarsloven har rettigheder over sit barn, kan de sociale myndigheders skærpede opmærksomhed på konfliktniveauet mellem en mor og far medføre, at de finder det nødvendigt, at skærme barnet fra begge af sine forældre.

Er du opmærksom på, at børnesager lider under en alvorlig grad af mangel på nysgerrighed og dybdegående undersøgelser. Det massiv klemte barn mellem sine forældre, bliver som hovedregel ikke tilstrækkeligt belyst.

Hvordan vælger du som forældre at navigere, hvis du genkender dette som et vilkår for jeres barn? Disse børn er reelt dem, som vi kalder de udsatte og sårbare børn i Danmark. Det er alle børn, som befinder sig i en dysfunktionel børnesag, der altid har sin egen unikke historie og opstår af utallige årsager.

Det er den todelte familiesituation, hvor titlen mor og far ikke bør benyttes, men erstattes betegnelserne  ”beskyttende” og ”karakterafvigende” forælder.

 1. Bopælsforældre, som ikke kan beskytte sit barn mod den “karakterafvigende” samværsforældre.
 2. Samværsforældre, som har mistet sit barn til den “karakterafvigende” bopælsforælder.

Kids Rescue finder ikke begrebet højkonflikt er passende, men begrebet pseudo-konflikt (falsk), fordi samarbejde mellem forældrene er umuligt.

 • Undervisning & workshop

 • Forældre-advokat samarbejde

 • Pas på dig selv

 • Håb & Styrke

 • Coaching

Frygt ikke dit møde med myndigheder, men udvis respekt og prioriter tidlig indsats.

Uanset dit scenarie som mor, far eller familie og er myndigheder og instansers involvering ikke gået jeres barns vej, er det aldrig for sent at sadle om.

Min navn er Jacob Birkebæk, ide & udvikler af Kids Rescue.

Det er min mission, at forberede, guide og inspirere dig i din eller jeres involvering med myndigheder og instanser. Dette uanset virkeligheden for jeres barn, dig som mor eller far og jer, som den hele eller todelte skilsmissefamilie.

På hjemmesiden Kids Rescue findes en vidensbank i tidligere uset omfang, og er med Hjælp-Til-Selvhjælp det første initiativ af slagsen, hvor gode råd, guidning og konkrete løsningsforslag er med udgangspunkt i et komplekst og kompliceret børneområde.

Du er velkommen.

DET HANDLER OM FREMTIDEN  

Dit barns trivsel

en sund dannelse,

et selvstændigt stærkt individ,

med en lys & positiv

fremtid foran sig . . .

Start Din Rejse Med Kids Rescue I Dag

GRATIS RESOURCER: Dyk ned i den store samling af gratis viden, råd, og vejledning. Måske er det rigeligt for dig? 

Har du behov for endnu mere og helt dybdegående viden, hjælp og støtte, finder du flere skræddersyede muligheder for dig på Kids Rescue hjemmesiden.

>