2.1 | Advokatens styrker, begrænsninger, rolle og opgave

Current Progress
Current Progress
Current Progress
0% fuldført

Du skal gøre din advokat stærk, så din advokat kan gøre dig endnu stærkere!

Advokatens forståelse for en børnesag, hvad baseres denne viden på?

Forældre forventer af sin advokat, at han/hun sætter sig ind i hele sagen og sagens akter - således udvise en nuanceret og detektivmæssig tilgang og forståelse, således den røde tråd fanges.

Hvordan stemmer den forventning, tro, håb og overbevisning overens med virkeligheden?

ADVOKATENS 

STYRKER, BEGRÆNSNINGER, ROLLE OG OPGAVE

Current Progress
Current Progress
Current Progress
første afsnit ud af 6

Virkeligheden & udfordringen

Kompleksiteten i en børnesag er ofte meget stor og hændelsesforløb opleves oftest, både af barnet og forælderen som meget overvældende og ganske svært at genfortælle.

Hvor skal man ende og begynde? 

På første møde med sin advokat, kan talestrømmen ofte for forælderen blive stor. Alt blandes ofte sammen og det er svært for udefra stående, at forstå sammenhænge og situationer. Det er for en uforberedt forældre i samtalen med sin advokat meget svært, at forholde sig konkret og tydelig.

Advokaten vil naturligvis styre forælderen i samtalen, ved at stille konkrete spørgsmål, der leder hen i mod et bedre indblik og forståelse for det, som er sket og sker.

Det kan nemt ende ud i, at advokaten kun opnår et indblik og en fornemmelse af problematikker, hvorfor en advokats anbefalinger i forhold til realistiske og nødvendige tiltag ofte ikke sker. 

Advokaten kan ikke andet og bliver ikke bedre, end du tydeligt, konkret og nuanceret på relativ kort tid, formår at sætte din advokat ind i det væsentligste fra den unikke historie.

Det sker allerede på første møde, hvor der typisk er afsat mellem en time til to til dig. Er en mor eller fars fortælling lidt rodet, bliver det så udgangspunktet for advokatens efterfølgende opfattelse og attention. 

Advokaten vil skimte de sagsakter, der findes umiddelbart relevante igennem og lede efter konklusioner og juridiske detalje i sagsakterne, både for at forstå, hvor er myndigheder og instansers opfattelse af barnet, forælderen og familien, der måske kan bruges i sagsfremstillinger. Disse sagsakter kan beskrive vigtige ting, der taler for dine påstande. Det kan være disse sagsakter er mangelfulde, eller der fremgår fejlcitater, eller holdninger og meninger fra de fagpersoner der omgiver jeres barn, dig som forældre eller jer som familie, og disse er baseret på en stereotypisk tilgang - dermed går mod dig som forældre.  

Det er her, hvor du skal være skarp og have lavet alt forarbejdet for din advokat. Således du med din detektivmæssige tilgang til din egen sag, sikre væsentlige detaljer fra sagsakterne fremlagt tydeligt, således disse når din advokats opmærksomhed og fulde forståelse.

Det er altså dit ansvar, at klæde din advokat på!

Bliv din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv

Undervisningsforløbet klæder dig fuldkommen på, så du undgår denne situation og mulighed for, at sætte din advokat ind i din sag hurtigt og effektivt. 

 • Det er vigtigt, at du overvejer hvad du ønsker at opnå, både på den korte bane og den lange. Ofte er det kun muligt, at tage små skridt ad gangen.
 • Det er blot vigtigt, at du er bevidst om hvilke tiltag du finder bedst for jeres barn og jer som familie. Dette underbygget med relevant dokumentation fra sagsakterne, således din påstand ikke står alene.
 • Er de optimale muligheder udtømt, eller er det nu disse skal fremlægges?
 • Er de optimale muligheder afprøvet, men nu er det tid til at afprøve næstbedste muligheder?

Hele undervisningsforløbet giver dig vigtig viden inddelt i moduler, således du vil bedre vil kunne perspektivere, og se det som er sket og sker fra forskellige og vigtige vinkler.

Din opgave og workshop består af en lang række spørgsmål, der guider og støtter dig i, hvilken viden er væsentlig for udefra komne at få indsigt i.

Din storytelling, altså din fortælling tilpasset den du taler med er ikke bare relevant, men afgørende for forståelsen af det du kommunikere i skrift og tale.

Samtidig skal du forholde dig til dine sagsakter - din dokumentation: Alt kan være i spil her. Det går lige fra e-mail korrespondancer, udtalelser fra inddragede fagpersoner, mødereferater, lægejournaler, børnesamtaler ect. 

Uanset om det er din advokat som skal klædes på, eller om du går en paragraf 50 børnefagligundersøgelse i kommunen i møde, eller om Familieretshuset vurderer behovet for en børnesagkyndigundersøgelse, så tænk på dokumentationen, der underbygger din fortælling og dine påstande. 

Anbefaling

Ønsker man som mor eller far det optimale møde med sin advokat, giver det ikke giver mening, at møde advokaten før, man er helt klar. Selvfølge med mindre, der er sket noget i sin sag, der kræver juridisk advokat bistand øjeblikkeligt.

Opsummering af dette afsnits budskaber

 1. Forstå vigtigheden af din rolle i at formidle information til din advokat.
 2. Forbered dig grundigt inden mødet med advokaten for at sikre, at din version af sagen er klar og detaljeret.
 3. Gennemgå alle sagsakter og dokumenter omhyggeligt, og fremhæv de vigtige dele.
 4. Lav forarbejde for din advokat ved at præsentere detaljer fra sagsakterne klart og tydeligt.
 5. Overvej hvad du ønsker at opnå på både kort og lang sigt.
 6. Brug undervisningsforløbet og workshops for at blive bedre klædt på.
 7. Forbered din egen fortælling og tilpas den til din målgruppe.
 8. Tænk på dokumentation, der kan understøtte din historie. 
 9. Overvej nøje timingen af dit møde med advokaten – hvis muligt, vent indtil du er fuldt forberedt, medmindre en øjeblikkelig juridisk intervention er nødvendig.

Den dygtige advokat er den som erkender egne faglige begrænsninger.

Det er advokaten som giver plads til og byder samarbejder velkommen, når en forældre inddrager tværfagligt øvrige fagkompetencer.

Advokatens speciale er jura og har kvag denne status lovgivningsmæssigt monopol på partsrepræsentationen i forbindelse med familieretten og i forvaltningen i kommunen, hvor der i forbindelse med tvangsanbringelser af et barn, bliver beskikket en advokat.  

Advokaten er på den ene side forælderens talerør i disse konkrete sammenhænge, men det er forælderen, som skal tale mest. Hvad man vælger, at fortælle og hvordan man vælger, at ytre sig i sit forsvar, tales der ikke meget om.

Det er vigtigt, at advokaten anerkender, at der er andre fagkompetencer der besidder viden og erfaring, der er bedre baseret på den givne og konkrete situation alt efter, hvilken retning og hvilken arena børnesagen udvikler sig. 

Denne erkendelse af egne begrænsninger, er til fordel for klienten, når det er muligt og giver mening, at disse inddrages. Det er her forventningsafstemningen i forældre-advokat samarbejdet er vigtigt.

Det er vigtigt, at advokaten udviser forståelse for, at dette vil hæve kvaliteten af advokatens proces- og sagsfremførsel i forbindelse med domstolen eller øvrige myndigheder, da dette baseres på en forældres reelle handlinger helt lavpraktisk i mødet med de fagpersoner, der omgiver barnet eller forælderen.

Troen og fokus på jura er dominerende i fortællingen til forældre. Den tro ligger implicit i ordet “familieretsligt” eller når kommunen i forbindelse med tvangsanbringelse beskikker en advokat. (beskikker betyder, en forældre ikke betaler for advokatens arbejde)

På den ene side tror en forælder, at det betyder, at advokaten kan og skal hjælpe dem i alt i deres sag. 

Det er her en børnesag via dygtig kommunikation og ændret adfærd i tilgangen på flere parametre, kan få afgørende betydning for, hvordan en børnesag kan udvikle sig i den retning, der måtte være ønskeligt som forældre til gavn for barnet.

Disse væsentlige detaljer, ligger udenfor advokatens opgave område, da det er meget tidskrævende og ofte er der andre professionelle, der vil være bedre egnet i rådgivningen tilpasset situationen - myndigheden eller instansen man som forældre skal kommunikere med.

ADVOKATENS 

STYRKER, BEGRÆNSNINGER, ROLLE OG OPGAVE

Current Progress
Current Progress
Current Progress
 AFSNIT 2 UD AF 6

Nogle forældre laver sit eget 

team af kompetencer

Det er vigtigt, at italesætte åben og ærligt: Muligheder og ressourcer økonomisk er forskelligt. Reelt et meget urimeligt vilkår!

Der er gruppen af forældre: 

 • Der har økonomisk rådighed, der giver dem friheden til valg.
 • Dem som løber tør for likviditet og kan låne i banken eller af bedsteforældre, der giver dem friheden til valg.
 • Dem som ikke har likvider og ikke har låne muligheder, og ikke har friheden til valg.

Det er blandt andet motivationen for udviklingen af det meget omfattende undervisningsmateriale med opgaver tilpasset barnets alder. Kids Rescue finder det vigtigt, at dem som ikke har midler finansielt, har adgang og muligheder for Hjælp-Til-Selvhjælp.

Om dit team

Der kan være situationer, at det kan bidrage positivt, at inddrage den helt rette kompetence til konkrete opgaver. Det kan være i forhold til dit barn eller din sag, alt efter myndighedsspor, eller instansen du skal forholde dig til.

Spørgsmålet er så hvilken eller hvilke kompetencer?

Det kunne være mig som din coach, en psykolog, en familieterapeut, en privat socialrådgiver ect.

Det er dit ansvar, at styre involverede fagkompetencer

Bliv din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv

I undervisningsprogrammet gennemgås hvilke fagkompetencer, der kunne give mening for dig at inddrage. 

Hvad taler for, og hvad taler imod? Hvor er hver og en fagkompetences styrker og svagheder. 

Vælger du mig som din coach, kan det være, at det er rigeligt for dig, som et supplement til det tidspunkt, hvor din advokat skal inddrages. Det er det for rigtig mange forældre, da jeg går bredspektret omkring og bogstaveligt med en 360 graders fokusering.

Kids Rescue har siden start prioriteret og arbejdet tværfagligt med teams, hvor det var muligt og relevant. Det kræver erfaring at spotte eller guide dig i forhold til, hvad kunne give mening for at kunne opnå den optimale nødvendige hjælp og støtte, og på det helt rigtige tidspunkt i din sag.

Der kan være en "kamp" derude bland de professionelle "hjælpere" og de siger alle tag "mig" - jeg er bedst.

Det er vigtigt som professionel, at kende sine egne begrænsninger og vurdere med selvindsigt og respekt for det vigtigste, ikke at have en "kunde", men hvad giver menneskeligt bedst mening alt efter situationens alvor eller karakter samt, hvilken fagperson og mødeagenda der hos den konkrete myndighed eller instans er tale om. 

Det er her troværdighed, tillid, kemi, etik og moral kommer ind i billedet, som en væsentlig faktor i valget af professionelle, der kunne indtræde på en forældres eget personlige team.

Det er min erfaring, at det giver langt bedre resultater, at klæde en forældre på til, at tage ansvar selv, da uanset professionel hjælper der hyres ind, er det altså forælderen selv, der taler mest og primært. Det gælder i sammenhænge i den løbende dialog med instanser, i forbindelse med samtaler i forvaltningsregi og i retslokalet ved domstolen.

Det er baggrunden for, at jeg erfarer det som afgørende vigtigt, at man som mor eller far påtager sig både rollen og ansvaret, som sin egen Sagsleder & Pilot i sit barns liv.

Men hvad ligger der i det og hvordan? Alt det finder du svar på i undervisningsmaterialet.  

Er det bredspektrede perspektiv og forståelse advokatens spidskompetence?

Mange forældre forventer, at advokaten udviser forståelse og respekt for de dynamikker, som er spil i de konfliktfyldte børnesager.

Det kan advokaten også godt, men det kræver, at man som forældre ikke giver advokaten ansvaret for, hvordan ageres klogest og strategisk i kommunikationen med samtlige fagpersoner, der omgiver barnet, forælderen og familien.

Det er her kommunikationen med samtlige fagpersoner, der er involveret på et helt lavpraktisk niveau er meget relevant. Denne kommunikation kan afgøre udfaldet af en børnesag uanset myndighedsspor. 

Det vil sige, enten sikre forælderen selv den strategiske kommunikation, eller det er her, hvor man har behov for coaching. Det handler i bund og grund om, at du finder ud af, hvordan kan du sikre, at fagpersonen opnår samme interesse i løsninger, som enten på den korte eller længere bane, går den retning, du finder rigtigst. Hvor er deres etik og moral, og hvordan opnår du sympati?

Der er sikkert advokater, der kunne coache en forældre på dette lavpraktiske, men væsentlige niveau samt besidde evner og kompetencer til at rådgive og coache ud fra sin klients barns perspektiv.  

Men er det advokatens opgave og rolle? 

ADVOKATENS 

STYRKER, BEGRÆNSNINGER, ROLLE OG OPGAVE

Current Progress
Current Progress
Current Progress
  AFSNIT 3 UD AF 6

Det er ikke advokatens opgave.

Der er flere ting i dette. Advokaten har ikke tiden til det. I så fald vil det blive meget omkostningsfuldt. Alene forskellen i timeprisen i forhold til andre, og ofte bedre egnede kompetencer.

Derudover, er det min påstand, at det ligger langt udenfor advokatens generelle kompetenceområde, da advokatens primær faglighed er jura. Men jura kan ikke stå alene! Det er en gråzone, som jeg tidligere har været dybt inde på.

Det er så situationen, hvor du som din egen Sagsleder og Pilot for dit barn, skal blive skarp på, at klæde din advokat på i forhold til din tilgang og strategi. Har advokaten en holdning og mening om dette, skal der lyttes, men i sidste ende skal det mærkes rigtigt i dit hjerte.

Advokatens rolle er meget konkret og skal primært bruges i forbindelse med Familiedomstolen eller i forbindeler med tvangsanbringelser sager i Forvaltningen.

HUSK: Advokatens spidskompetence er jura! Ikke det bløde! Men det er alt det, som sker omkring dig som forælder eller dit barn, der vil blive der, hvor du enten opnår sympati og anerkendelse eller her, hvor du bliver gjort forkert. 

Bliv din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv

Kompleksiteten er ofte stor i børnesager. Det som advokaten udelukkende skal forholde sig til på den juridiske arena, er blandt andet konklusionerne i sagsakterne.

Sagsakterne kan bestå af 

 • Underretninger, udtalelser fra de fagpersoner der om giver barnet forælderen og familien. 
 • Måske ligger der epikriser fra psykiatrien.
 • Måske er der udarbejdet børnefaglig eller børnesagkyndig undersøgelse. Nogen forældre skal forholde sig til en forældrekompetence undersøgelse. 

Det vil sige, at sagsakterne er dokumentationen for det som er sket bagud. Nogle forældre oplever, at sagsakterne ikke er genkendelig i forhold til det hændte eller sagte. Det kan medvirke til en forkert eller mistolket virkelighedsopfattelse af dig som forældre. Måske har forælderen tidligere sendt klager, der enten er blevet mistolket eller anderkendt. På den måde, er det ikke nok, at se på konklusionerne i sagsakterne, men det som beskrives andre steder af relevante fagpersoner.

Kommunikation verbalt og på skrift

Hvordan fagpersoner ser på dig som forælder, jeres barn og familie har man som forældre indflydelse på. Det kræver du er meget forberedt i din kommunikation verbalt og på skrift. Det er her din storytelling guidet af spørgsmål under flere relevante temaer, heriblandt også spørgsmål der vedrører dit barn tilpasset alder klæder dig på. En proces der kan få afgørende betydning for, hvorvidt du i kommunikationen mestre at styre fagpersoner i en retning, hvor du gør dig forståelig.

Din arousal kan mistolkes

Når en forælder møder udfordringer eller problematikker vedrørende sit barn, og ikke føler sig hørt, anerkendt og forstået, og viden og tanker om, at ens barn er i fare eller tilgangen fra fagpersoner er i mod det, du finder bedst, eller dit barn bliver behandlet uretfærdigt, og man som forælder føler, at ens bekymringer bliver ignoreret eller fejlfortolket af andre, især af af fagpersonen der omgiver ens barn, så påvirkes ens arousal. 

Det er et kendt og helt normalt vilkår, at i de svære situationer, kan man som mor eller far påvirkes mentalt. Det mærkes med det samme i sin krop, som en meget ubehagelig følelse. Når dette sker, udløses hele ens sanselige følelsesregister, som frustration, vrede, måske usikkerhed der udløser frygt, angst, panik - for mange opleves situationer eller episoder der opstår meget retraumatiserende.

Når man som forælder konfronterer fagpersoner med sine bekymringer og involverer dem i det, man anser som trusler mod ens barn trivsel og udvikling, men mærker, at man ikke blive mødt som ønsket, og måske grundet fagpersonen dogmatiske tilgang, kan man blive gjort forkert. Sker det, kan ens hjertefrekvens galopere derudaf og ens åndedræt påvirkes helt naturligt. Der er dem, som glemmer at trække vejret og der kommer ikke ilt til hjernen. Og der er dem, som hyperventilerer. Dette er kroppens helt naturlige "kæmp eller flygt"-respons, der aktiveres i overvældende og stressende situationer.

Derfor skal du være bevidst om, at din arousel kan blive mistolket, dyrket som et problem uden at fagpersonen formår, at udvise forståelse, anerkendelse og udøve rette omsorg og støtte i situationer.

Vær bevist om din arousal og tag dine forholdsregler

For at navigere bedst muligt i de udfordrende situationer, der er vedrørende ens barn, er det vigtigt at kunne formå at genkende og håndtere sin arousal. Dette kan indebære teknikker som dyb vejrtrækning, at man beder om en pause i møder, giver sig tid til at kunne reflektere, lytter mere end at tale i situationer og du vurderer efterfølgende, hvorvidt ens udtalelser og synspunkter fremstår bedre på skrift.

Det er så vigtigt, at man som forælder er bevidst om sin høje arousal-tilstand og, at det kan påvirke kommunikationen. Forælderen kan have svært ved at udtrykke sig klart, lytte objektivt eller forblive rolig, især hvis han eller hun føler sig misforstået eller uretfærdigt behandlet. Dette kan yderligere komplicere situationen, især hvis man som mor eller far bliver opfattet som "problemforælder" eller som "overbeskyttende".

Strategist bevist i forhold til det du siger, skriver, det du gør, og det du udviser, er vigtig

Det handler i bund og grund om, at du finder ud af, hvordan kan du sikre, at fagpersonen opnår samme interesse i løsninger, som enten på den korte eller længere bane, går den retning, du finder rigtigst.

Hvor er deres etik og moral, og hvordan opnår du anderkendelse og sympati? Eller hvordan fastholder du den? Tilgangen fra myndigheder kan nemt vende. Det kan være en fordel, hvis det taler for din sag. Det kan være en udfordring, hvis sympatien og forståelsen pludselig går mod dig. 

Prioriter den obligatoriske viden

Du tilbydes i serien "begreber der tolkes forskelligt alt efter myndighedsspor" 6 timers video gennemgang, hvor jeg kommer ind på en lang række problematikker, som man løbende som forælder, skal forholde sig til og kan få stor indflydelse af udfaldet af din sag. 

Det er et stort emne, som jeg går helt i dybden med i undervisningsmaterialet "Bliv din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv". Der finder du inspiration og gode råd til, hvordan du kreativt kan manøvrere klogt og strategisk i forhold til de nævnte udfordringer, du kan blive udsat for.

Tidlig indsats anbefaler jeg, eller sikre rette hjælp og støtte så snart du erkender, at der er for meget, der ikke taler din sag.

Hvad gør du? Hvem kan hjælpe og støtte dig i din navigation, kommunikation og tilgang?

Det er ikke advokatens opgave eller rolle.

Er det advokatens opgave, rolle og ansvar, at få en forældre til at se sit barns, sin egen og familiens udfordringer fra flere perspektiver?

Det her er en vigtig øvelse for en mor eller far, der ofte overses. En forældres fokus drejes som det første over på de rettigheder, der mærkes krænket og helt naturligt går søgen efter den bedste advokat. Det forventes, at advokaten med jurahåndbogen i hånden, kan fikse alt det, som fikses skal.


Er det i virkeligheden advokaten opgave og rolle, at sikre, at klienten (mor som far) opnår forståelse for det som er sket, og det som skal ske, hvornår, hvordan og hvorledes?


To scenarier kunne ske:

 1. At klienten snakkes for munden – “altså hvad du ønsker, er det advokaten på dine vegne går efter”, men ikke baseret på forståelse, indsigt og respekt for de dynamikker som er spil. Advokatens indsats og fokus baseres i dette scenarie alene på forælderens ubearbejdede og umiddelbar holdning, mening, unuancerede og vinklede perspektiv.
 2. At klienten ikke opnår advokatens forståelse og rette indsigt, således det advokaten anbefaler og mener er realistisk, bliver baseret på en mistolket eller misforstået forældre. Det som ikke siges og skrives højt, bliver enten umuligt eller meget kompliceret, at inddrage og samle op på, såfremt udfaldet af ens sag går mod det ønskede.

ADVOKATENS 

STYRKER, BEGRÆNSNINGER, ROLLE OG OPGAVE

Current Progress
Current Progress
Current Progress
   AFSNIT 4 UD AF 6

Det er ikke advokatens opgave, og har hverken tid eller kompetencerne til det.

Det minder lidt om det første punkt jeg kom ind på. Det tåler en gentagelse

Talestrømmen bliver ofte for forælderen stor. Alt blandes ofte sammen og det er svært for udefra stående, at forstå sammenhænge og situationer.
Det generelle og situationen der SKAL undgås: Det er advokaten der modtager en uoverskuelige stak af sagsakter, de blot plukker lidt tilfældigt i den...

Advokaten kan kun forholde sig til det, man som forældre på typisk to timer over en kop kaffe og småkage, vælger at berette om. Det er ikke lang tid og der kan nemt tales om detaljer, man som forældre finder vigtigt, men er det reelt ikke for sagen. 

Advokaten vil naturligvis forsøge, at styre samtalen med konkret spørgsmål, man som mor eller far svarer på. Hvordan man svarer er ikke ligegyldigt. Hvordan opfatter advokaten som modtager, det du forsøger at fortælle? Er det rigeligt til, at advokaten kan sætte sig ind i problematikker, jeres barns situation, og alt efter scenarie jer som hele eller todelte familie? 

Min påstand er, at afgjort de fleste forældre, er ikke klar til mødet med advokaten og formår ikke på dette møde, at være tydelig, konkret også i forhold til, hvad ønskes der som mor eller far at opnå, underbygget med gode holdbar argumenter, der er vigtigt i forhold til og medvirkende til, hvordan ser advokaten på dette.

Det er situationen, hvor en sag kan gribes forkert an, simpelthen grundet manglende og upræcis kommunikation. Det sker reelt ofte. Det er her, hvor advokaten ud fra sin opfattelse og i god tro, baseret ud fra en forældres verbale kommunikation, enten sætter begrænsninger i forhold til det, som advokaten vurderer og anbefaler kan opnås, eller sætter overlæggeren for højt. Begge scenarier er uheldigt. Det kan påvirke en sag på kort og lang sigt. 

Det typiske og vigtige du skal stille dig selv af spørgsmål:

 • Hvornår skal din advokat inddrages?
 • Hvordan vælger du inddrage din advokat?
 • Du skal være bevidst om, hvad er din advokat kvag titel og funktions styrker og begrænsninger. 
 • Altså hvad er din advokats rolle og opgave i forhold til dig som sin klient?
 • Hvordan du bruger din advokats ressourcer mest optimalt, er dit ansvar, men også en del af forventningsafstemningen mellem jer - og bedst før første møde.

Bliv din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv

Jeg har gennem årerne talt med utallige forældre, der ønskede råd, vedledning og hjælp til, at løse en udfordrende situation. Den første samtale er altid interessant. 

Det en forældre ønsker at opnå, er som regel der, hvor jeg hurtigt mærker i samtalen, at forælderen ser vinklet på sin og sit barns situation. Fokus er ofte på problem A og måske problem B, og det som forælderen opfatter, som et stort problem. Det er situationen, hvor de udtrykker, hvad de ønsker hjælp til at kunne opnå. 

I samtalen stiller jeg nysgerrige kritiske spørgsmål til det, som der er blevet fortalt. Ofte er problem A og B slet ikke en relevant udfordring, men til gengæld et symptom på problem C, D og E en udfordring, som forælderen ikke havde spottet. 

I nogle tilfælde, stemmer det en forældre ønsker at opnå slet ikke overens med det, som er er bedst eller realistisk. Der er også de forældre, der slet ikke har opfattet alvoren i sit barns beskrevne situation og familiedynamik. Andre gange har forælderen tilsyneladende ret i det, som der ønskes ændret, men det er for tidligt i processen. Der skal ske noget andet først. 

Det bliver begyndelsen på en mor eller fars personlige transformation.

Hele undervisningsprogrammet hjælper og inspirerer en forældre med at se det som er sket og sker fra andre perspektiver. Opgaver med spørgsmål og spørgsmål tilpasset barnets alder, guider en forældre til at reflektere over alt fra start til situationen nu.

Det er sådan, at du kommer hele vejen rundt om det vigtige og det, som jeg kalder for din storytelling.

For mange kan det blive en følelsesmæssig rutsjetur, og selve forberedelsesfasen bliver begyndelsen på en proces, hvor det som er sket og som sker, bliver sat i et nye perspektiver.

Det er ligeledes i denne proces, hvor forælderen bliver bevidst om det vigtigste og den røde tråd, der er vigtig både i forhold til den hele eller todelte familiedynamik og ikke mindst, hvordan hjælper og støtter man som mor eller far bedst sit barn, samtidigt med, at man passer på sig selv. 

Det bliver for mange forældre begyndelsen på et forløb, hvor der skal arbejdes med at ændre fokus fra selve konflikten, og jeg gentager til, at kunne perspektivere til det som er sket og sker på en nuanceret måde.

I de gule og røde sager er det her, at vi samtaler om konkrete risikofaktorer, det kan være, der skal forholdes til.

Du vil se alt som er sker og som sker fra nye og flere perspektiver

Det er netop i denne proces, hvor man som forældre bliver helt skarp på, hvad er det, der ønskes opnået og med hvilken begrundelse.

Det er vigtigt, derfor gentager jeg, at du overvejer, hvad du ønsker at opnå, både på den korte bane og den lange. Ofte er det kun muligt, at tage små skridt ad gangen.

Det er blot vigtigt, at du er bevidst om hvilke tiltag, som du finder bedst for jeres barn og jer som familie.

Er de optimale muligheder udtømt, eller er det nu disse skal fremlægges?

Er de optimale muligheder afprøvet, men nu er det tid til at afprøve næstbedste muligheder?

Hvad du ønsker at opnå, kan ændre sig, som du kommer i gang med din personlige proces og transformation. Derfor vent med at fokusere og fastholde dig i en tanke, før du er færdig med din storytelling og gerne i forbindelse med din workshop med mig som din coach.

En opgave der giver bedst mening at prioritere inden første møde med din advokat.

Husk på! Du skal gøre din advokat god, så din advokat kan gøre dig endnu bedre! Det er opskriften på det sunde og gavnlige forældre-advokat samarbejde.

Advokatens realistiske tilgængelighed

Kan man som forældre forvente, at i forbindelse med de pludselig opståede komplekse og svære situationer, at advokaten er tilgængelig på telefon og email, således forkerte handlinger og unødig støj undgås?

ADVOKATENS 

STYRKER, BEGRÆNSNINGER, ROLLE OG OPGAVE

Current Progress
Current Progress
Current Progress
  AFSNIT 5 UD AF 6

Advokatens opgave er at være tilgængelighed

 i forbindelse med det, som er forbundet 

direkte med den konkrete opgave.


Tilgængelighed, tid og økonomi hænger sammen! Det sætter nogle naturlige begrænsninger for advokaten.

Advokaten har primært fokus på den helt konkrete opgave, han/hun er hyret ind til af dig.

Husk på at advokaten tager sig af de juridiske forhold. Det er der fokus og hjælpen, må forventes at være konkret på din sag. Alt det underliggende, som bestemt har indflydelse på din sag, og især udfaldet af din sag, er reelt ikke din advokats opgave, at i pludseligt opståede situationer at hjælpe dig med at navigere i. Det er håndteringen af disse situationer kommunikativt og i din ageren, der senere enten mistolkes, altså går i mod dig eller der, hvor du opnår anerkendelse og sympati.

Under punktet forventningsafstemning og klare aftaler, kommer jeg dybere ind på dette emne. 

Dette tåler en gentagelse:

Det typiske og vigtige du skal stille dig selv af spørgsmål:

 • Hvornår skal din advokat inddrages?
 • Hvordan vælger du inddrage din advokat?
 • Du skal være bevidst om, hvad er din advokat kvag titel og funktions styrker og begrænsninger. 
 • Altså hvad er din advokats rolle og opgave i forhold til dig som sin klient?
 • Hvordan du bruger din advokats ressourcer mest optimalt, er dit ansvar, men også en del af forventningsafstemningen mellem jer - og bedst før første møde.

Så er vi tilbage til spørgsmålet: Hvordan optimerer du din advokats ressourcer bedst? 

Et hurtigt svar giver tryghed og ro i maven!


Du kan nemt komme i en situation, hvor du bliver i tvivl om, hvad du skal reagere på og ikke skal, samt hvordan og hvornår. Det kan være i forbindelse med din ekspartner eller i din kommunikation og i din ageren med myndigheder og instanser eller din advokat.

Jeg ved, hvor vigtigt det er, at få taget hånd om selv de helt små ting, som løbende sker, således du undgår unødig stress og angst.

Men vigtigst af alt, at du undgår at lave fatale fejl, der ofte er medvirkende til en yderligere konfliktoptrapning, eller at myndigheder og instanser misforstår dine hensigter. Det er her den bevidste kommunikation og din arousel ikke må mistolkes. Det er blot et vilkår, som kræver inspiration og vejledning til at styre.

Vælger du hjælp til din sag af mig, som din coach i Kids Rescue, er indsatsen helhedsorienteret. Bliver det nødvendigt med andre og nøje udvalgte fagkompetencer, som en del af teamet på din sag, arbejdes der tværfagligt. 

Eksempelvis: Advokat, jurist, socialrådgiver, psykolog, familieterapeut, kropsterapeut og øvrige relevante fagkompetencer. 

Som din coach kan jeg koordinere indsatser med teamet for dig, og følger dig gennem hele din sag! - eller så længe det giver mening for dig.

Kan advokaten aflæse det strategiske i "spillet" og baserer indsatser og ressourcer efter dette.

Når der tales strategi menes reelt, at der tænkes ud af boksen i forhold til samtlige involverede i din børnesag.

Afstemme en forældres forventninger, således disse stemmer overens med og tilpasses virkelighedens behov og økonomiske forudsætninger, der skal kunne tales åbent om.

Hører du sætningen fra din advokat; "Ro på, det klarer vi i Familieretten", er det en spejling af advokatens primær arena og ikke virkeligheden.

Den troværdige og ærlige advokat er bevidst om, og vil inddrage i dialogen med dig, at du nemt kan risikere, at skulle forholde dig til det Familieretslige System, det kommunale, eller som det ofte sker i børnesager; at du som forælder skal manøvrere mellem begge myndighedsspor.

Dette medfører, at intensiteten og kompleksiteten øges yderlige og ofte lige til bristepunktet, når flere instanser oven i købet også involveres. 

Det er netop udfaldet fra øvrige myndigheder og instanser, som kan få afgørende betydning i det enkelte myndigheds-spor (familieretsligt eller i forvaltningen i kommunen), da disse er 3. part der omgiver barnet.

Myndighederne lytter til 3. part og ofte uden forbehold tror på, at disse beskriver barnets perspektiv. 

ADVOKATENS 

STYRKER, BEGRÆNSNINGER, ROLLE OG OPGAVE

Current Progress
Current Progress
Current Progress
Du er nået til 6 og sidste afsnit

Det anhænger fuldkommen af din indsats. 

Det er dit ansvar, at styrke din advokat.

Det er din advokats ansvar, at samarbejde åbent og troværdigt.


Troen og fokus på jura er dominerende i fortællingen til forældre. Denne tro ligger implicit i ordet "familieretsligt" og i forbindelse med tvangsanbringelse i forvaltningen. 

Det sker hver dag, at en forælder mærker krisen stramme, og afmagten og følelsen af, at man absolut er på udebane, er overvældende.

Måden du som mor eller far reagerer helt fra start, bærer stort præg af, hvem og hvordan du har fået hjælp, støtte og rådgivning af. Det er her, de fatale fejl kan ske, som kan være svære at rydde op efter og kan være menneskeligt og økonomisk dyrt.

Når du som forælder mærker de kræfter og overvældende muskler systemet udviser, oplever du, hvordan en børnesag både kan skifte gear og ændre ansigt. På den måde kan du hurtigt skulle forholde dig til flere myndighedsspor eller instanser.

Jeg gentager, fordi dette er et gennemgående træk: En forældres fokus drejes som det første over på de rettigheder, du mærker krænket og helt naturligt går din søgen efter den bedste advokat. Du forventer, at advokaten med jurahåndbogen i hånden kan fikse alt det, der skal fikses. Det gælder det familieretslige og det gælder i forvaltningen i din kommune.

Den dygtige, etiske, moralske og menneskelige advokat, der rent faktisk vil det bedste af hjertet for dig og dit barn, vil sige, det handler ikke kun om det.

Økonomi er en kritisk faktor

Det er årsagen til, at jeg ønsker at synliggøre, hvad betyder fri proces i forhold til advokaten muligheder for indsatser.

Hvordan du optimerer dine økonomiske ressourcer bedst, skal være et åbent samtaleemne. Hvor meget professionel hjælp og støtte samlet omkostningsmæssigt bliver, kommer an på mange faktorer og unikt fra situation til situation. 

Den rette og kloge strategi afhænger fuldkommen

 af dig som forældre!

Husk på! Du skal gøre din advokat god, så din advokat kan gøre dig endnu bedre! Det er opskriften på det sunde og gavnlige forældre-advokat samarbejde.

Problematikker opstår i etaper

Vær opmærksom på, at problematikker ofte opstår i etaper og hvert bump bør håndteres velovervejet og klogt, da der ikke skal meget til, at blive til unødig støj. På den måde kan en grøn sag blive gul og de gule og røde børnesager har det med, at de ofte bliver nogle lange seje træk og meget ressourcekrævende.

Når jeg gennem årerne har hjulpet og støttet forældre i børnesager, erfarer jeg, at det ofte er de samme grundlæggende fatale fejl der begås, og på den måde samme ting, som jeg gennemgår i coachingen med mor eller far.

Det handler om at blive bevidst om det, man er oppe i mod.

Stategien kan herefter planlægges lige til, at strategien skal ændres eller tilpasses.

Dette er i forhold til samarbejde og kommunikationen med samtlige involverede myndigheder og instanser.

Det er umuligt for den, som ikke har din sag helt ind under huden og følger den tæt, at sige noget klogt.   

Samtidigt er det vigtigt, at man først og fremmest passer på sig selv, for at kunne passe på sit barn. Giver du dig ikke selv "iltmasken" på først, kan du ikke passe på dit barn. 

Jeg vil lære dig at blive din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv, således det er dig som styrer og guider de fagpersoner, der hjælper og støtter dig og dit barn professionelt - og ikke omvendt.

Det er en ganske vigtig detalje!

Kommunikation vægter højere end jura!

Det du siger, det du gør, underbygget med dokumentation,

er det som understøtter juraen.

Procesfejl er jura, men skal underbygges kommunikativt.

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>