2.5 | DE DANSKE BØRNEHUSE: Instansen der træder til, når børn eller unge har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, eller hvor der er mistanke herom.

Målgruppen er børn og unge i alderen 0 til og med 17 år, og er placeret 5 steder i Danmark. Børnehusene kan blive involveret uanset, hvornår overgrebene er blevet begået.

Det er lovpligtigt for kommunen, at benytte børnehuset som led i den børnefaglige undersøgelse, hvis der er viden eller mistanke om, at et barn har været udsat for overgreb, og når politi eller sygehusvæsen er involveret i sagen.

Barnets/den unges nærmeste omsorgspersoner kan ved behov også modtage krisestøtte i børnehuset.

Kommunale myndighedsrådgivere kan ligeledes herfra få konsultativ bistand i sager, hvor der er viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb, også i forhold til tvivl om, hvorvidt sagen skal udredes i børnehuset.

Hvem kan iværksætte kontakt til Børnehusene

Både kommunerne, politiet og det Familieretslige system har lovmæssig pligt til, at kontakte Børnehusene, hvor der er den mindste mistanke.

Sker dette ikke, kan man som forælder selv kontakte børnehuset i egen region. Da reglen er, at der skal to aktøreres enighed om, at Børnehuset bør/skal involveres, kan dette ske. Er mor eller far alene om ønsket, vil det med stor sandsynlighed ikke ske.

De Danske Børnehuse forklarer her, hvordan de arbejder på en sag, som de skal undersøge.

Svendborg kommunens familieafdeling fortæller her hvordan de håndterer en underretning om viden eller mistanke om vold eller overgreb.

Jeg vælger, at bruge Svendborg kommune som eksempel, da de en af de kommuner, der på deres hjemmeside flot har redegjort for de forskellige forhold, de som kommune skal være opmærksom på, alt efter om mistanken retter sig mod;

  • Barnets forældre
  • Medarbejder ansat i kommunen
  • En anden (i barnets netværk eller ukendt for barnet)
  • Et andet barn i institutionen, skolen eller et døgntilbud
Er der mistanke om, at dit barn er udsat for overgreb - søg professionel hjælp!

Brug gerne Kids Rescue som sparring. Dit Kids Rescue team kan guide dig hele vejen og vurderer, hvilken kompetence der vil gavne bedst i din sag.

Advokaten er ikke altid bedste valg, men kan være det alt efter scenariet. Vi har ofte bedre erfaringer, når vores klient bliver rådgivet og partsrepræsenteret socialfagligt.

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>