2.6 | FAMILIERETSHUSET: Din henvendelse screenes og visiteres som grøn, gul eller rød.

Familieretshuset er indgangen til det nye familieretlige system, hvor alle sager påbegyndes.

Familieretshuset er pr. 1. april 2019 den myndighed, der skal varetage familieretlige tvister i stedet for Statsforvaltningen eller det mange fortsat i daglig tale, kalder for Statsamtet. Det er altså dem som håndterer alt indenfor separation og skilsmisse (ophør af samliv), samvær, bopæls og forældremyndighedssager, samt adaption, faderskabs og medmoderskab m.m. Når du som forælder er klar til det, og ved hvad du ønsker at opnå, sker din første henvendelse elektronisk.

Den ansøgning bliver din første kontakt med det Familieretslige system, hvorfor det er vigtigt, at du undgår misforstået støj. 

Når Familieretshuset modtager henvendelsen fra mor eller far, screener og visiterer de sagen som grøn, gul eller rød. Jeres sag bliver altså ved denne screening udelukkende visteret på baggrund af deres vurderinger baseret på deres opfattelse af intensiteten af konfliktniveauet samt sagens kompleksitet.

En rød sag kan sagtens visteres som grøn, såfremt Familieretshuset i deres screening ikke har opfattet sagens alvor eller omvendt.

På den baggrund er første kontakt på skrift til Familieretshuset væsentlig, hvorfor det er vigtigt, at du undgår misforstået støj. Derfor er dette undervisningsforløb og workshoppen vigtig, og helst inden din første kontakt. 

Et typisk forløb i Familieretshuset.

Det er et hårdt arbejde, at være i et forløb i Familieretshuset. Alt efter hvordan en sag udvikler sig og der sker nye ting der vedrører jeres fællesbarn, kan det blive begyndelsen på endnu en “etape” der skal gennemføres. 

I en helt ny sag i Familieretshuset, vil første etape som udgangspunkt være som nedenstående. Dog alt efter sagens alvor, kan der ske andet end det beskrevne.

I en helt ny sag i Familieretshuset, vil første etape som udgangspunkt være som nedenstående. Dog alt efter sagens alvor, kan der ske andet end det beskrevne.

Familieretshuset screener og visiterer din sag

Når Familieretshuset har modtaget din ansøgning, er det første som sker, at din sag bliver screenet og visiteret til et videre sagsforløb. De inddeler din sag i grøn, gul eller rød.

Situationen for den enkelte forældre og sit barn, kan være meget forskellige, hvorfor hvad der sker og hvordan det Familieretslige system vælger, at håndtere dit forløb, på samme måde er meget forskelligt. På den baggrund vil din sag blive behandlet alt efter intensiteten af konfliktniveauet samt sagens kompleksitet.

Jeg vil ikke komme ind på alle detaljer om det Familieretslige system, da de på deres hjemmeside forklarer rimeligt grundigt. Dog kan det for den enkelte virke meget forvirrende og give grobund til stor tvivl, hvorfor dit undervisningsforløb og workshop er vigtig i forbindelse med dit møde med Familieretslige System.

Med min erfaring i Kids Rescue, anbefaler som hovedregel ikke en advokat. Advokaten kan sin jura, men i Familieretshuset er der ikke megen jura, men til gengæld megen snak om barnet og familiedynamikken.

Jeg vil ikke i dette undervisningsforløb berøre bodeling og økonomi, der i følge lovgivningen er meget sort-hvid og handler om konkrete gældende regler. 

Familieretshuset undersøger din sag

De typiske ting som Familieretshuset skal tage stilling til, at hjælpe forældrene med:

 • Bopæl – altså hvor skal barnet bo.
 • Omfang af samvær – samværsordning.
 • Behandle anmodning om samværsstop.
 • Iværksættelse af kontaktbevarende samvær eller overvåget og støttet samvær.
 • Samtale om betydningen af forældremyndighed.

Forældre der adspørges, siger de fleste, at de ønsker, at deres børn skal påvirkes mindst muligt af deres valg om skilsmisse/ophævelse af samlivet. Men desværre sker det alligevel tit, at forældrene mister denne fokus, og opsluges af deres egne følelser, hvorved konflikten får lov at tage overhånd.

Forældrenes valg om ophævelse af samlivet, skyldes oftest uoverensstemmelser forældrene finder uoverkommelige at løse. Dermed kan der i sagens natur ligge en indbygget konflikt.

Erfaringsmæssigt både personligt og via utallige børnesager i Kids Rescue, er jeg bevidst om, at der i situationer kun skal en forælder til en konflikt. Derved opstår det, jeg kalder for en pseudo-konflikt. Et udtryk jeg har finder dækkende, men ikke benyttes i systemet.

I disse konfliktfyldte sager, er der oftest store uenigheder imellem jer som forældre omkring, hvordan i ser på jeres barns trivsel og behov, samt uenigheder om årsager til konflikter og problematikker.

Børnenes følelsesmæssige udfordringer vil være, at de befinder sig i en livskrise, hvor de skal forholde sig til, at de to vigtigste personer i deres liv, både går fra hinanden, men også i mange situationer synes nærmest at hade hinanden. Dermed belastes børnene med en dobbelt livskrise

Risikoen er, at forældrene i deres følelsesmæssige udfordringer, ikke formår at holde fokus på, at deres indbyrdes uoverensstemmelser / konflikter og børnenes følelsesmæssige udfordringer er to forskellige verdener. Men som forældre og voksne mennesker er der et valg. Et valg mellem at tilsidesætte egne uoverensstemmelser og konflikter, eller at kæmpe en kamp imod hinanden.

Erfaringsmæssigt i Kids Rescue er jeg altså bevidst om, at ikke alle forældre har en valg, men i pseudo-konflikten bliver fastholdt i det dysfunktionelle.

Når alt kommer til alt, vil Familieretshuset alt efter intensiteten af konfliktniveauet samt sagens kompleksitet, behandle jeres sag.

Familieretshuset vil indkalde både mor og far til møde.

Alt efter hvad jeres sag handler om, vil Familieretshuset vurdere, hvilken form for møde, der bedst egner sig til jeres sag.

Det typiske er et Familieretligt udredningsmøde. Om forældrene skal mødes sammen, eller om mødet bliver delt i to, vil blive i baggrund af det, der er oplyst i ansøgning til Familieretshuset om f.eks. vold, herunder psykisk vold, chikane, misbrugsproblemer eller psykisk sygdom. På den baggrund, vil Familieretshuset vurdere, hvorvidt et Familieretlig udredning er relevant i jeres sag.

Formålet med familieretlig udredning er:

 • At opnå forståelse for jeres barns trivsel og de forhold som påvirker deres liv og hverdag
 • At tilbyde en rådgivningssamtale til jeres barn, således de i børnehøjde kan orientere dem om, hvad der kommer til at ske i forbindelse med sagens udredning i Familieretshuset.
 • At samtale med forældrene om hvor de bedst muligt, kan samarbejde om fælles barnet.
 • At Familieretshuset kan anbefale forældre til brudte familier forskellige former for frivillige forløb til både børn og forældre: Det typiske er dog børnesagkyndigrådgivning, familiemægling og familieretlig udredning.  Læs mere – klik her…

I det Familieretlige udredningsforløb vurderes det, hvorvidt det er nødvendigt, at undersøge sagen yderligere. Læs mere – klik her…

Barnets perspektiv skal belyses.

Det typiske der vil ske inden, at din sag bliver sendt videre til Familieretten er, at Familieretshuset vil belyse jeres barns perspektiv.

Barnetsperspektiv belyses alt efter jeres barns alder på følgende måde:

INDHENTELSE AF OPLYSNINGER:

 • Indhentelse af oplysninger og udtalelser fra barnets institution eller skole. Har der været øvrige instanser eller myndigheder indover jeres barn, vil disse blive inddraget: Kommune, læge, psykiatrien, sygehus, politi, børnehus m.v.
 • Indhentelse af oplysninger vedr. forældrenes forhold: Det kan være egen læge, psykiatrien, politi m.v

BØRNESAMTALEN:

 • Alt efter barnets alder, vil Familieretshuset få en børnesagkyndig til at tage en børnesamtale med jeres barn. Den børnesagkyndige kan være socialfaglig eller psykolog. Børn under 6 år vil typisk ikke skulle blive indkaldt.
 • Med baggrund i hvad barnet i børnesamtalen fortæller, vil Familieretshuset vurdere, hvilke nødvendige skridt, der giver mening at sætte iværk.

Det er muligt for barnet, at få en bisidder med til børnesamtalen. Alt efter situationen og sagens alvor, kan det være en god prioritering og valg.

Læs mere om børnesamtalen på Familieretshuset hjemmeside – Klik her… 

I lektion 2.8 kommer vi helt i dybden med børnesamtalen, set med min erfaringer i Kids Rescue.

Hvad kan Familieretshuset træffe af beslutninger uden inddragelse af Familieretten?

Juristen i Familieretshuset kan kun i et begrænset omfang træffe beslutninger uden om Familieretten. Forvent ikke mere end:

 • Hvorvidt der skal sikres kontaktbevarende eller overvåget samvær, eller midlertidigt samværsstop til barnets perspektiv er blevet belyst.
 • Ændringer i samvær i et omfang, der ikke er indgribende for barnets hverdag.
 • Ferie og helligdage, i et begrænset omfang. 

I de røde sager, der er konfliktfyldte, og hvor det ikke er muligt for parterne umiddelbart at finde en løsning, vil Familieretshuset typisk gå direkte til belysning af barnets perspektiv, først herefter vil Familieretten endeligt bliver involveret.

Resourcer

De 5 typiske steps i forbindelse med din kontakt og møde med Familieretshuset.

De 5 typiske steps i forbindelse med din kontakt og møde med Familieretshuset.

Bliv din egen sagsleder

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>