Current Progress
Current Progress
Current Progress
0% fuldført

Du skal gøre din advokat stærk, så din advokat kan gøre dig endnu stærkere!

NÅR EN MOR ELLER FAR

ØNSKER ÆNDRINGER I FORHOLD TIL

barnets bopæl

 omfang af samvær

forældremyndighed

Familieretshuset modtager henvendelsen fra mor eller far. Herefter screener og visiterer de sagen som grøn, gul eller rød. 

Jeres sag bliver altså ved denne screening udelukkende visteret på baggrund af deres vurderinger baseret på deres opfattelse af intensiteten af konfliktniveauet samt sagens kompleksitet.

Det er altså Familieretshuset som håndterer alt indenfor separation og skilsmisse (ophør af samliv), samvær, bopæls og forældremyndighedssager, samt adaption, faderskabs og medmoderskab m.m.

Når du som forælder er klar til det, og ved hvad du ønsker at opnå, sker din første henvendelse elektronisk.

En rød sag kan sagtens visteres som grøn, såfremt Familieretshuset i deres screening ikke har opfattet sagens alvor eller omvendt.

På den baggrund er første kontakt på skrift til Familieretshuset væsentlig, hvorfor det er vigtigt, at du undgår misforstået støj.

Derfor undervisningsforløbet og din opgave og workshop "Bliv din egen Sagsleder & Pilot i barns liv" vigtig, og helst inden din første kontakt via digitalt udfyldt blanket på www.familieretshuset.dk

Et typisk forløb i Familieretshuset.

Det er et hårdt arbejde for en mor og far, at være i et forløb i Familieretshuset.

Alt efter hvordan en børnesag udvikler sig, sker der ofte løbende nye ting, der vedrører jeres fællesbarn.

Hver gang der sker "noget" nyt, kan det blive begyndelsen på endnu en “etape”, man som mor eller far skal bruge tid og ressourcer på at håndtere. Kommunikativt skal disse "bump" håndtere klogt i den kommunikative dialog.

Disse "bump" kan enten være det, som underbygger dine påstande. Det kan være her, hvor et "bump" håndteres på en måde, hvor man som forældre efterlader et mistolket indtryk, og fagpersonen man er i dialog med, kan få en stereotypis tilgang til dig.

Sker dette, kan det få indflydelse på udfaldet af din sag. På den måde kan en sag vende mange gange i et forløb.

I en helt ny sag i Familieretshuset, vil første etape som udgangspunkt være som nedenstående. 

Dog alt efter sagens alvor, kan der ske andet end det beskrevne.

Familieretshuset screener og visiterer din sag

Når Familieretshuset har modtaget din ansøgning, er det første som sker, at din sag bliver screenet og visiteret til et videre sagsforløb. De inddeler din sag i grøn, gul eller rød. 

Situationen for den enkelte forældre og sit barn, kan være meget forskellige, hvorfor hvad der sker og hvordan det Familieretslige system vælger, at håndtere jeres forløb, er meget forskelligt. På den baggrund vil jeres sag, blive behandlet alt efter intensiteten af konfliktniveauet samt sagens kompleksitet.

Med min erfaring i Kids Rescue, anbefaler som hovedregel ikke en advokat. Advokaten kan sin jura, men i Familieretshuset er der ikke megen jura, men til gengæld megen snak om barnet og familiedynamikken.

Jeg vil ikke i dette undervisningsforløb berøre bodeling og økonomi, der i følge lovgivningen er meget sort-hvid, og handler om konkrete gældende regler. 

Familieretshuset undersøger din sag

De typiske ting som Familieretshuset skal tage stilling til, at hjælpe forældrene med:

 • Bopæl – altså hvor skal barnet bo.
 • Omfang af samvær – samværsordning.
 • Behandle anmodning om samværsstop.
 • Iværksættelse af kontaktbevarende samvær eller overvåget og støttet samvær.
 • Samtale om betydningen af forældremyndighed.

Forældre der adspørges, siger de fleste, at de ønsker, at deres børn skal påvirkes mindst muligt af deres valg om skilsmisse/ophævelse af samlivet. Men desværre sker det alligevel tit, at forældrene mister denne fokus, og opsluges af deres egne følelser, hvorved konflikten får lov at tage overhånd.

Forældrenes valg om ophævelse af samlivet, skyldes oftest uoverensstemmelser forældrene finder uoverkommelige at løse. Dermed kan der i sagens natur ligge en indbygget konflikt.

Erfaringsmæssigt både personligt og via utallige børnesager i Kids Rescue, er jeg bevidst om, at der i situationer kun skal en forælder til en konflikt. Sådan ser myndigheder og instanser som oftest ikke på det. Det er så scenariet, hvor der opstår det, jeg kalder for en pseudo-konflikt. Et udtryk jeg har finder dækkende, men ikke anerkendes eller benyttes i systemet.

I disse konfliktfyldte sager, er der oftest store uenigheder imellem jer som forældre omkring, hvordan i ser på jeres barns trivsel og behov, samt uenigheder om årsager til konflikter og problematikker.

Barnets følelsesmæssige udfordringer vil være, at de befinder sig i en livskrise, hvor det skal forholde sig til, at de to vigtigste personer i deres liv, både går fra hinanden, men også i mange situationer synes nærmest at hade hinanden. Dermed belastes barnet med en dobbelt livskrise. Barnets situation er dog et stort emne, hvor intet er sort hvidt. Dette beskrives helt i dybden i undervisningsmaterialet i modulet "Bliv Pilot For Dit Barns liv".

Risikoen er, at forældrene i deres følelsesmæssige udfordringer, ikke formår at holde fokus på, at deres indbyrdes uoverensstemmelser / konflikter og barnets følelsesmæssige udfordringer er to forskellige verdener. Men som forældre og voksne mennesker er der et valg. Et valg mellem at tilsidesætte egne uoverensstemmelser og konflikter, eller at kæmpe en kamp imod hinanden.

Erfaringsmæssigt i Kids Rescue er jeg altså bevidst om, at ikke alle forældre har en valg, men i pseudo-konflikten fastholdes man i det dysfunktionelle også efter et samlivsophør.

Når alt kommer til alt, vil Familieretshuset alt efter intensiteten af konfliktniveauet samt sagens kompleksitet, behandle jeres sag.

Familieretshuset vil indkalde både mor og far til møde.

Alt efter hvad jeres sag handler om, vil Familieretshuset vurdere, hvilken form for møde, der bedst egner sig til jeres sag.

Det typiske er et Familieretsligt udredningsmøde. Om forældrene skal mødes sammen, eller om mødet bliver delt i to, vil blive i baggrund af det, der er oplyst i ansøgning til Familieretshuset om f.eks. vold, herunder psykisk vold, chikane, misbrugsproblemer eller psykisk sygdom. På den baggrund, vil Familieretshuset vurdere, hvilken form for Familieretslig udredning, der vil være relevant i jeres sag.

Formålet med familieretlig udredning er:

 • At opnå forståelse for jeres barns trivsel og de forhold som påvirker deres liv og hverdag
 • At tilbyde en rådgivningssamtale til jeres barn, således de i børnehøjde kan orientere dem om, hvad der kommer til at ske i forbindelse med sagens udredning i Familieretshuset. Dette er IKKE et terapeutisk forløb.
 • At samtale med forældrene om, hvordan de bedst muligt, kan samarbejde om fælles barnet.
 • At Familieretshuset kan anbefale forældre til brudte familier forskellige former for frivillige forløb til jer forældre: Det typiske er dog børnesagkyndigrådgivning, familiemægling og familieretslig udredning. Læs mere – klik her…

I det Familieretlige udredningsforløb vurderes det, hvorvidt det er nødvendigt, at undersøge sagen yderligere.

Barnets perspektiv skal belyses.

Det typiske der vil ske inden, at din sag bliver sendt videre til Familieretten er, at Familieretshuset vil belyse jeres barns perspektiv.

Barnetsperspektiv belyses alt efter jeres barns alder på følgende måde:

INDHENTELSE AF UDTALELSER - OPLYSNINGER:

 • Indhentelse af oplysninger og udtalelser fra barnets institution eller skole. Har der været øvrige instanser eller myndigheder indover jeres barn, vil disse blive inddraget: Kommune, læge, psykiatrien, sygehus, politi, børnehus m.v.
 • Indhentelse af oplysninger vedr. forældrenes forhold: Det kan være egen læge, psykiatrien, politi m.v
 • Forefindes der krisecentre erklæringer vil disse indgå som en del af belysningen.

BØRNESAMTALEN:

 • Alt efter barnets alder, vil Familieretshuset få en børnesagkyndig til at tage en børnesamtale med jeres barn. Den børnesagkyndige kan være socialfaglig eller psykolog. Børn under 6 år vil typisk ikke skulle blive indkaldt.
 • Med baggrund i hvad barnet i børnesamtalen fortæller, vil Familieretshuset vurdere, hvilke nødvendige skridt, der giver mening at sætte iværk.

Det er muligt for barnet, at få en bisidder med til børnesamtalen. Alt efter situationen og sagens alvor, kan det være en god prioritering og valg.

Læs mere om børnesamtalen på Familieretshuset hjemmeside – Klik her… 

Hvad kan Familieretshuset træffe af beslutninger uden inddragelse af Familieretten?

Juristen i Familieretshuset kan kun i et begrænset omfang træffe beslutninger uden om Familieretten. Forvent ikke mere end:

 • Hvorvidt der skal sikres kontaktbevarende eller overvåget samvær, eller midlertidigt samværsstop til barnets perspektiv er blevet belyst.
 • Ændringer i samvær i et omfang, der ikke er indgribende for barnets hverdag.
 • Ferie og helligdage, i et begrænset omfang. 

I de røde sager, der er konfliktfyldte, og hvor det ikke er muligt for parterne umiddelbart at finde en løsning, vil Familieretshuset typisk iværksætte initiativer, hvor hensigten er at belyse barnets perspektiv.

Først herefter vil Familieretten endeligt bliver involveret.

De grønne sager, er den type Kids Rescue kalder for "den optimale skilsmisse".

Vilkårene for skilsmissefamilier er forskellige og årsagen til skilsmisse eller ophør af samlivet er individuelt for alle familie. 

På den måde opleves skilsmisser forskelligt fra familie til familie, barn til barn. Det er vigtigt, at det forsøges, at dette kan foregå på en god måde og altid med fokus på, hvordan fællesbørnene har det og hvordan der sikres bedste løsninger for dem. 

Det er ikke altid, at det kan foregå på en hensigtsmæssig måde, hvilket der ligeledes kan være mange årsager til. 

Det er typisk her, hvor man via god og tydelig kommunikation, vil kunne komme hinanden nærmere og finde brugbar løsninger for hele den to-delte familie.

Men når en grøn sag ender i Familieretshuset, er det blot fordi, at forældrene har behov for hjælp til, at få aftaler helt på plads. På den måde skabes en ro og forudsigelighed, der gavner særligt barnet.

Det som forældre i de grønne sager ofte ikke ved er, at det ikke blot er et møde man skal til. Det er mødet! Hvordan dette kommer til at forløbe sig, er meget forskelligt og tilfældigt.

Uden den rette forberedelse, kan en grøn sag udvikle sig negativt, også for barnet.

Selv i de grønne sager, kan uenighederne føles overvældende og virke meget opslidende mentalt og fysik. Det er situationen, hvor dine helt naturlige reaktioner kan mistolkes!

Du skal altså være bevidst om, at din arousel kan blive mistolket, dyrkes som et problem uden at fagpersonen formår, at udvise forståelse, anerkendelse og udøve rette omsorg og støtte i situationer.

TIDLIG INDSATS TILPASSET & SKRÆDDERSYET TIL DEN OPTIMALE SKILSMISSE

Læs mere...

Der kan forekomme gentagelser fra tidligere, med dette for at sikre bevidstheden hos den enkelte forældre.

Når I som forældre beslutter jer for at opløse samlivet på grund af uoverkommelige uoverensstemmelser, er der en indbygget konflikt. Det er vigtigt, at skelne mellem egne udfordringer og barnets følelsesmæssige behov.

Barnets udfordringer

Det ses ofte, at barnet befinder i en dobbelt livskrise. Barnet skal forstå, hvorfor de to vigtigste personer i deres liv skilles, og i mange tilfælde ser barnet uenigheder, der opleves som konflikter mellem forældrene, der føles overvældende og uoverkommeligt. Det er en udfordring for forældre, at holde egne uoverensstemmelser adskilt fra fællesbarnets behov.

Bopæl og samværsordning

Samvær med barnet bør afstemmes efter barnets behov, som kan inkludere:

 • Barnets alder
 • Sociale relationer (kammerater, kæreste)
 • Fritidsaktiviteter

Mindre børn vil ofte have større behov for fast og hyppigt samvær med begge forældre, mens ældre børn kan have brug for mere fleksibilitet for at vedligeholde deres sociale netværk. På den måde skal man forældre være bevidst om, at omfanget af samvær skal løbende justeres alt efter alder, modenhed, nye ønsker og behov.

Blot disse nævnte, kan være nok til en uenighed og opstart til en konflikt, der er vigtig at få neddroslet hurtig og inden konflikten og uenigheder trækker i langdrag.

Professionel Coaching

Er I uenige om, hvad der er bedst for jeres barn, kan det være værdifuldt at søge professionel coaching. Her kan I få værktøjer og rådgivning til at navigere gennem uenigheder og konflikter og de mest optimale løsninger, hjælp og støtte til jeres barn. 

Værktøjer & Ressourcer

I undervisningsmaterialet "Bliv din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv" får du blandt andet:

 • Værktøjer til effektiv og konstruktiv kommunikation med din eks-partner.
 • Råd til at yde optimal JEG-støtte til sit barn.
 • Indsigter i, hvordan man læser og forstår sit barns reaktioner.
 • Vejledning i interaktion med myndigheder og instanser for at undgå misforståelser.
 • Bliver løsninger baseret på jer som forældres overbevisninger og "handel", som en del af den øvrige bodelingen, eller baseres omfanget af samvær og valg af bopæl på jeres fællesbarns reelle behov? Er I som forældre bevidst om, at jeres barn kan være i en sorg- og krise proces, eller har usete traumer grundet det, som er sket og sker i jeres familie. Opnå inspiration til hvilken professionel hjælp der kunne afhjælpe jeres barn bedst muligt, men som forældre er inddragelse vigtigt. Ingen kan bare fikse den. Du/I har et ansvar og skal forvente aktiv deltagelse. Kan I som forældre samarbejde om rette hjælp til forståelse og dybere indsigt i jeres barns følelsesmæssige situation, kan dette få indflydelse på de valg og aftaler i træffer indbyrdes, der netop vedrører det, der kan skabe den optimale situation for jeres fællesbarn. 
 • Råd til, hvordan du bedst forbereder din advokat, hvis I ikke kan blive enige i familieretshuset og sagen ender i Familieretten.
 • Og meget meget mere...

Når konflikten har taget overhånd, kan familieretshuset betragte det som en kompliceret sag.

En screenet gul sag kan nemt være en grøn sag, hvor konflikten kan og skal neddrosles hurtigst muligt.

Hvor længe en grøn sag forbliver gul, er op til jer som forældre at beslutte. I har begge et valg. Hvilket betyder, at jo tidligere rette hjælp og støtte, jo større chance for at finde en blød landing alle er tilfredse med. 

Det kan også være en screenet gul, som enten burde være rød, eller bliver med tiden rød. Det er typisk scenariet, hvor en forældre i kommunikationen ikke kan sætte rette ord på alt det, som er sket og sker. Det er her, hvor barnet er klemt og nogle gange massivt klemt.

Måske er der en eller flere underretninger eller anmelder, som familieretshuset skal forholde sig til.

I de gule sager vil barnets perspektiv blive belyst enten ved, at der indhentes udtalelser fra de fagpersoner, der enten er en del af barnets, forælderens eller familiens liv.

Indblik i undervisningsmaterialet "Bliv din egen Sagsleder & Piolot i dit barns liv": Der er utallige fagpersoner, der indirekte eller direkte involveres i en børnesag.

Alt efter barnets alder vil barnet indkaldes til en børnesamtale. Det sker typisk fra 6 til 7 år og frem. Det er så her, hvor du må advares. En børnesamtale kan gå mange veje...

Hvis børnesamtalen kombineret med de indhentede udtalelser giver anledning til yderligere nysgerrighed, er det her familieretshuset iværksætter en børnesagkyndig undersøgelse. 

Bliver I som forældre ikke enige om spørgsmål vedrørende bopæl, samvær og forældremyndighed, vil sagen når den er blevet belyst af familieretshuset, blive overlagt til Familie domstolen.

TIDLIG INDSATS TILPASSET & SKRÆDDERSYET TIL   konflikten der tager overhånd

Læs mere...

Det er altså væsentligt at italesætte og anerkende, at når der er børn involveret, og hvis der opleves stor uenighed mellem forældrene omkring fællesbarnet, kan følelsen af angst og afmagt ofte dominere.

En mor eller fars tanker vil typisk køre non stop, hvor der forestilles forskellige scenarier, og følelserne vil være i oprør.

Hvis uenighederne fortsætter og trækker i langdrag, vil kroppen typisk reagere med stress og udbrændthed, hvilket kan lede til angst og depression samt psykosomatik som spændinger og smerter i kroppen og et svækket immunforsvar.

Såfremt skilsmissen ender i en rød sag - højkonflikt, og denne fortsætter og eskalerer, kan det oveni ovennævnte medføre PTSD symptomer.

Konsekvenserne for både barnet og forælderen kan blive invaliderende.

De svære situationer:

 • Sammenbragt familieliv
 • Uenigheder om barnets trivsel og tilgangen (opdragelse) af fællesbarnet
 • Bopælsforælderen flytter —hvad er bedste løsninger for fællesbarnet
 • Samværschikane og/eller sabotage
 • Sygdom, misbrug eller sindslidelse (dyssocial personlighedsforstyrret) hos den ene forælder
 • Psykisk og/eller fysisk overgreb
 • Forældrefremmedgørelse eller pårørende adfærd
 • Stalking by proxy
 • Gaslighting
 • Wictim blaiming
 • Falske eller reelle underretninger til forvaltningen eller anmeldelser til politiet

Er nogle af disse scenarier nævnt ovenfor den virkelighed, som du og dit barn befinder jer i, giver det endnu mere mening for dig, at se på undervisningsforløbet "Bliv din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv".

I undervisningen er der opgaver og workshop, der skal udmunde i din storytelling. Den skal støtte dig i processen med, at få taget "temperaturen" på alvoren i din sag.

Hvad er det for en situation du og jeres barn reelt befinder jer i?

Jo før du bliver fuldt ud bevidst om dette, jo bedre kan du agere og manøvrere i de svære og nogle gange overvældende situationer.

Tidlig indsats bør du prioritere, men har din sag kørt i årevis, må du ikke tro, at det er for sent at vende situationen til dit barns bedste.

Der er ingen tvivl om at hovedparten af forældre, hvor samlivet skal opløses eller det allerede er, synes det kan være hårdt.

Virkeligheden er dog, at samlivsophævelse og skilsmisser er forskellige og går lige fra den optimale situation, til konflikten der kan og skal nedtrappes til den massive konflikt, vi kender som begrebet højkonflikt - Kids Rescue kalder for en pseudo-konflikt (falsk). 

På den baggrund bliver det omtalte undervisningsforløb en proces, hvor du kommer til at overveje:

 • Hvad skal ske?
 • Hvornår?
 • Hvordan og hvorledes?

Det er en balancegang både at sikre, at give sig selv "iltmasken på først", før du kan hjælpe dit barn. Samtidigt med, at du tilsidesætter egne følelser og behov og sætter dit barns forrest. Inspiration, råd og vejledning finder du i undervisningsmaterialet "Bliv din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv".

I de komplicerede og komplekse børnesager er Kids Rescue bevidst om det som sker, og arbejder løsningsorienteret ud fra virkelighedens barske vilkår i situationer som:

 • Konflikter der tager overhånd og skal nedtrappes.
 • Højkonflikter eller pseudo-konflikter og barnet er massivt klemt og reagerer, hvilket skal afhjælpes.
 • Børn der tilbageholdes grundet opdigtede anklager.
 • Børn som ikke kan tåle den ene forældre, og det skal forsøges at skærme barnet, der burde tilbageholdes.

Bemærkninger til til intro video på underretninger og anmeldelser:

For en mor eller far i en grøn sag, hvor konflikten tager over og skal og kan nedtrappes, kan denne video virke barsk. For de forældre der befinder sig i gul-rød børnesag, vil ofte kunne spejle sig i omtalte problematikker.

TIDLIG INDSATS TILPASSET & SKRÆDDERSYET TIL DEN Højkonflikt - pseudo-konflikt

Læs mere...

Uanset de beskrevne scenarier er rette indsats afgørende for udfaldet af din sag.

Gule sager er ligesom røde sager, men røde sager er mere komplekse og alvorlige.

Betegnelsen "højkonflikt" bliver brugt i flæng, når der politisk og hos myndigheder og instanser samtales om de komplicerede børnesager. 

Udfordringen er, at myndigheder og instanser blander de sager der kan konfliktnedtrappes sammen med de sager, hvor samarbejde mellem mor og far ikke er muligt. 

Kids Rescue finder begrebet pseudo-konflikt bedre egnet. Pseudo betyder falsk. Det er her det ses ske, at den ene forælder har begået eller fortsat begår overgreb imod den anden forælder og/eller fællesbarnet.

I denne situation opleves ofte, at familien bryder helt sammen. For barnet opleves familiedynamikken særligt overvældende og kan være ekstra belastet.

Uanset årsagen til, at barnet både er klemt i konflikten mellem mor og far, så påvirkes barnet ofte med bekymrende symptomer og reaktioner, der ofte misforstås af de voksne der omgiver dem.

Befinder forældre og barn sig i en psuedo konflikt, er de som ofte pårørende til ”et eller andet”. Hvad ”et eller andet” reelt er, burde være både Familieretslige systems eller kommunernes ansvar og opgave, at finde ud af.

Det ikke bare svært at være pårørende, det kan reelt ende med at blive invaliderende for hele familien.

Anbefaling

Gå tilbage og læs en gang til afsnittet: Er det jura, der skal hjælpe dig som forældre først? Eller er det god, sober, præcis og konkret kommunikation, tilpasset den, som der kommunikeres med?


Alt dette finder du svar på i lektionen Advokatens styrker, begrænsninger, rolle og opgave


Dyk ned i det mest omfattende undervisningsprogram med opgaver i workshoppen, der er skræddersyet til mødre og fædre i samlivsophør.

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>