Current Progress
Current Progress
Current Progress
0% fuldført

Du skal gøre din advokat stærk, så din advokat kan gøre dig endnu stærkere!

Hvilken "rang" har din advokat ?

I Danmark er der tre niveauer af domstole: Byretten (1. instans), Landsretten (2. instans) og Højesteret (3. instans).

Vær opmærksom på, at der findes flere forskellige kategorier af advokater i Danmark, herunder:

Advokatfuldmægtig: En advokatfuldmægtig er en juridisk assistent, der har gennemført en advokatuddannelse, men endnu ikke har opnået fuldmægtighed. Advokatfuldmægtige har kun adgang til at repræsentere klienter i byretten (1. instans).

Advokat med møderet i landsretten: En advokat med møderet i landsretten er en advokat, der har opnået fuldmægtighed og har adgang til at repræsentere klienter i både byretten (1. instans) og landsretten (2. instans).

Advokat med møderet i Højesteret: En advokat med møderet i Højesteret er en advokat, der har opnået fuldmægtighed og har adgang til at repræsentere klienter i byretten (1. instans), landsretten (2. instans) og Højesteret (3. instans).

I en familieretssag kan det være relevant at vælge en advokat med møderet i landsretten, men mindre relevant med møderet i Højesteret, fordi det på nuværende tidspunkt ikke realistisk, at løfte en børnesag til 3. instans.

Men er der en risiko for, at din sag kan blive anket til en 2. instans, kan det give mening at vælge en advokat der kan fortsætte med at partsrepræsentere dig.

Vær opmærksom på de ressourcemæssige konsekvenser i tid og økonomisk!

Det kan have ressourcemæssige og økonomiske konsekvenser, hvis man skal skifte advokat i løbet af et sagsforløb.

Et advokatskifte erfarer alt for mange forældre er nødvendigt, fordi alt for mange oplever, at advokaten udviser vestrehåndsarbejde og ikke er dedikeret. Alt for mange forældre er altså ikke tilfreds med den måde, advokaten håndterer ens sag på eller føler, at advokaten ikke repræsenterer ens interesser på den rigtige måde. 

Det tager tid og ressourcer at overdrage en sag til en ny advokat, og det kan også medføre omkostninger, såsom ekstra honorarer og andre udgifter. Eller blot tabt viden, fordi advokater fortsat udfører "venstrehåndsarbejde".

Ethvert advokat skifte betyder tabt viden og spildte ressourcer.

Uanset årsagen til, at man skal skifte advokat, er det vigtigt at huske på, at dette kan have ressourcemæssige og økonomiske konsekvenser.

At være den dedikerede advokat, betyder der igen skal bruge tid og ressourcer (penge) til at de kan sætte sig forsvarligt ind i din sag. Måske skal den nye advokat endda bruge ekstra tid til "oprydningsarbejde", grundet tidligere forkert håndtering af børnesagen.

Afstem forventninger til kommunikationen.

OMFANG AF KOMMUNIKATION PÅ TELEFON, SMS OG EMAIL.

Dette er et følsomt og svært emne, da behovet for en forældres kontakt, kan gå fra småting til de større ting. Der er situationer, hvor behovet er af juridisk karakter og andre gange behovet for rådgivning. I den forbindelse er hensigten med denne side, at man som forældre er bevidst om, hvad er advokatens styrker, rolle, opgave og kompetence, således advokaten bruges med respekt og forståelse for, hvor er begrænsningerne - også set i et økonomisk perspektiv. 

Forældre vil gerne orientere sin advokat om alt det, forælderen finder vigtigt. Men er det vigtigt og er det skrevne en haster af juridisk karakter, eller noget advokaten skal tage her og nu aktion på?

Undgå mange mails til advokaten! Jo flere mails, jo større chance for er der, at advokaten mister overblikket over det vigtige i din sag. Skriv gerne løbende ind i et dokument, således du samtidigt overvejer, er dette reelt vigtig information, og i hvilken sammenhæng er det vigtigt.

Tal åbent og ærligt med advokaten om, hvordan du bedst hjælper din advokat med, at kunne blive så effektiv som mulig, samtidigt med øje for, at du som forældre føler du modtager den opmærksomhed, du måtte have behov for. 

Stemmer dit behov overens med fri proces "pakken" - model A? Eller er dit behov i en model B, således advokaten kan gå udover det afgrænsede i tid i en fri proces situation?

HASTE-DIALOG

Tal med din advokat om, hvad er proceduren i situationer, hvor der er behov for aktion og samtale her & nu? Det er situationen, hvor advokaten kan være i retsmøde for en anden klient, så hvad gør du? Sende en SMS eller email med det konkrete spørgsmål og kort forklaring i en udviklet situation?

Husk på, at det som er vigtigt for dig som forældre, behøver ikke at være vigtigt for sagen, der er i proces. 

Omvendt kan det være et af de afgørende "bump" - udfordringer, der kræver øjeblikkelig attention.

Jo mere tydelig du er i haste situationer, jo bedre og mere smidigt kan du bruge din advokats ekspertise optimalt.

Afstem forventningen med din advokat i forbindelse med dette.

Din advokats partsrepræsentation på skrift

Det er et vigtigt emne. Det din advokat skriver i breve skal stemme overens med det du, som forældre ønsker, bliver videreformidlet til modtageren.

Det er vigtigt, at det din advokat kommunikere i skrift er en spejling af det, som du eller dit barn har gennemlevet og gennemlever.

Igen er vi tilbage til kommunikation. Har din advokat forstået dig korrekt og fyldestgørende? 

Det er vigtigt, at I får afstemt, hvad skal kommunikeres og hvordan, samt det din advokat kommunikerer i skrift, skal være så tæt på dit barns, din, og jeres families situation. Det er derfor jeg hele tiden taler om din "storytelling" og din fokus på, hvad underbygger din fortælling - der af myndigheder blot betegnes som partsindlæg. Kan din påstand underbygges, er der større muligheder for, at den som læser eller lytter finder dine udtalelser troværdige, fordi disse også er underbygget med konkret dokumentation.

Det er samtidigt vigtigt, at i den forbindelse, er der forskel på model A & B. 

Jo mere du også at "blande" dig i indhold, jo mere tid skal advokaten bruge på eventuel skriftlige tilpasninger og ændringer. I model A er tiden altså begrænset og der er grænser for, hvor meget en advokat kan kommunikere frem og tilbage med sin klient om indhold i den skriftlige kommunikation.

I forventningsafstemningen kan i tale om, hvorvidt du er en del af tanker til indhold i stikordsform eller dine egne skrevne ord, din advokat kan omformulere, hvis nødvendigt.

Aktindsigter, patrhæringssvar, deadlines, referater

Processkriftet skal prioriteres!

Få bekræftet af din advokat, at processkrift og bilag ikke sendes til Familieretten uden du har gennemlæst og godkendt.

Har du behov for anden faglig sparring til at gennemgå denne ret vigtige opgave, så forbered din advokat på dette ønske og få bekræftet, at dette respekteres og indvilliges i dette.

Ikke alle advokater vil bruge ret mange ressourcer på at tale med dig om indholdet og tilpasse indhold, så du også er tilfreds. Dette er et punkt du skal have afklaret i forbindelse med valg af advokat.

Husk på, din advokat kender ikke hele jeres situation og forholder sig primært ud fra overskrifter.

Få ligeledes bekræftet, at det ikke er en advokatsekretær som udarbejder kladde til advokaten. Hvorfor, fordi ingen der ikke selv har "hands on" i det fulde materiale og dygtigt, dedikeret udarbejder processkrift, kan have din sag inde under huden på scenen i Familieretten.

Derudover, skal du sikre, at din advokat er villig til at lade "bolden" arbejde! Bolden er sagsakter og dokumentationen for relevante udsagn eller konklusioner fra 3 part. Inddrages disse i processkriftet går påstande fra blot at være påstande, til udsagn der kan underbygges.

De færreste advokater lader "bolden" arbejde. Det er tidskrævende og et stort arbejde. Derfor bør en del af forventningsafstemningen være, hvordan du kan komme i arbejdstøjet og bidrage med det, som er tidskrævende og er et detektivarbejde.

Det er vigtigt, at dommeren kommer i arbejdstøjet og "tvinges" inden kommende retsmøde, at læse hele materialet af bilag igennem. 

Du skal være konkret med, hvad du ønsker din advokat skal kunne levere.

Afstem forventningen med din advokat i forbindelse med dette.

Processkriftet er dit manuskript til præstationen på scenen i Familieretten!

Din advokat skal være med på, at processkriftet er dit manuskript eller drejebog til de formidlingen af de svære emner.

Det er absolut nødvendigt, at videreformidle væsentligt indhold på mødet i retslokalet med dommeren.

Det er vigtigt, at processkrift og det sagte / udtalte går hånd i hånd.  

Forberedelse, samarbejde og tæt dialog om modparten.

Din advokat skal være indstillet på, at i sammen udarbejder en liste over, hvilke spørgsmål det kunne være relevant for advokaten, at stille modparten i Familieretten.

Fremtoningen kan være relevant for advokatens rolle i en retssag, da denne kan påvirke den måde, man fremstår på og kan påvirke dommerens og andre parters opfattelse af sagen. 

Det kan i nogle tilfælde være relevant for advokaten, at tilpasse fremtoningen til modparten. Dette kan have en effekt på den måde, modparten reagerer på og opfatter sagen. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis modparten er en person, der er særligt følsom over for visse sproglige virkemidler eller andre faktorer, der kan påvirke modpartens reaktion.

Der kan være mange psykologiske faktorer, der spiller ind på den måde, advokaten stiller spørgsmål, og skaber en ønsket reaktion hos modparten.

Dette kan f.eks. omfatte ting som tonefald, kropssprog og andre nonverbal kommunikationsteknikker, der kan påvirke modpartens reaktion. Det kan også være relevant at tilpasse spørgsmålene til modpartens personlighed og være opmærksom på eventuelle følsomme emner, der kan påvirke deres reaktion.

Jeg vil her komme ind på nogle af de forskellige typer af fremtoning, som en advokat kan vælge at anvende i en retssag. Nogle af de mest almindelige fremtoninger er:

  • Hård tale: En hård tale involverer at tale på en bestemt, autoritær måde, som kan være effektiv til at fremføre et kraftfuldt argument eller sende en stærk besked. Dette kan f.eks. omfatte ting som at tale højt og klart, vælge kraftfulde ord og fastholde øjenkontakten.
  • Blød tale: En blød tale involverer at tale på en mere afslappet, tilgængelig måde, som kan være effektiv til at formidle et mere følsomt argument eller skabe en mere tillidsfuld stemning. Dette kan f.eks. omfatte ting som at tale lavt og roligt, vælge mere afdæmpede ord og opretholde en behagelig øjenkontakt.
  • Persuasiv tale: En persuasiv tale betyder, at tale på en måde, der er designet til at overtale andre til at tænke eller handle på en bestemt måde. Dette kan f.eks. omfatte ting som at fremføre kraftfulde argumenter, anvende retorik og appellere til følelser. Overtalende tale kan være en effektiv måde, at fremføre et argument på. Det kan være meget nyttig i en række forskellige sammenhænge

Det er vigtigt at huske på, at ingen af disse fremtoninger er den eneste "rigtige" måde at tale på, og at det i stedet afhænger af den specifikke sag, de parter, der er involveret, og de argumenter, der skal fremføres.

Det er derfor altid en god idé for advokater at tilpasse deres fremtoning til den specifikke sag og være indstillet på at tilpasse sig, hvis der er behov for det. Dette kan f.eks. omfatte at skifte fra en hård tale til en blød tale, afhængigt af, hvad der er mest effektivt i den pågældende sag.

Det er vigtigt at huske på, at alle mennesker er forskellige, og det er derfor ikke altid muligt at forudsige, hvordan modparten vil reagere på advokatens spørgsmål.

Det er derfor altid en god idé at have en åben og ærlig dialog med sin advokat for at sikre, at man er på samme side, og har de samme mål for sagen.

Du skal sikre, at din advokat er med på at inddrage dig, som klienten, i samtalen om dette emne.

Kan det give mening i din sag, at advokaten går mod det normale, og procedere for dig?

Det er altså en mulighed, ikke mange advokater taler om.

Helt grundlæggende er det almindeligt i familieretssager, at advokaten indleder sagen ved at præsentere deres klient og deres argumenter for dommeren. 

Derefter vil forældrene typisk blive afhørt under ed, hvilket betyder, at de fortæller sandheden på det adspurgte.

I familieretssager vil det være forældrene selv, der taler mest, mens advokaten fungerer som rådgiver og repræsentant for klienten.

Dog kan det i visse særlige sager, såsom de meget komplicerede børnesager være relevant, at have en advokat, der procederer gennem hele eller det meste af retssagen.

Det er ikke normalt, men hvad kunne din advokats holdning være til dette.  

Det kunne være en ny og relevant fremgangsmåde, hvis din sag indebærer en lang række særlige komplekse spørgsmål, der kræver en dybtgående vurdering, stærke argumenter og stærke beviser for påstande.

Det er blot ikke en normal procedure i det Familieretslige.

Spørgsmålet er, vil din advokat være med til at udfordre dommeren underbygget med gode argumenter for, hvorfor det er nødvendigt i din sag, at det er din advokat der procederer gennem hele eller det meste af sagen.

Det er vigtigt at tale åbent om med din advokat. Ikke mange advokater vil være parat til at procedere på denne måde, selv hvis det strategisk og menneskeligt giver mening for din sag.

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>