Current Progress
Current Progress
Current Progress
0% fuldført

Du skal gøre din advokat stærk, så din advokat kan gøre dig endnu stærkere!

friproces eller egen betaling

Er der forskelle i forhold til indsatsen? 

Hvor i består forskelle?

Det er et vigtigt emne for få advokater åbent og ærligt taler om med deres klienter. Mit ønske er, at få det italesat, således du som mor eller far træffer valg på oplyst grundlag.

Din advokat modtager honorar efter model A eller B.

Den transparente og ærlige samtale om virkelighedens vilkår er vigtigt!

Der er en tendens til, at en gruppe af advokater i deres markedsføring i kampen efter "kunden" sælger "narrativet": Kan du få fri proces, så er det helt gratis for dig at hyre "mig" som din advokat.

Det er advokat typen som lige glemmer i dialogen med sin "kunde", at intet er gratis! Det som er "gratis", kan have en pris for dig på anden vis.

Det er advokaten som markedsfører sig, og bliver af en lille gruppe forældre omtalt som stjerne advokaten. 

Jeg som ide & udvikler af Kids Rescue fastholder min advarsel og opråb i Pas på advokat fælden del 1,2 og 3. Der beskriver jeg den uheldige og alarmerende udvikling alt for mange forældre erfarer på bagkant. 

Det er vigtigt at sikre, at du og din sag ikke ender på det jeg lidt provokerende omtaler metaforisk og hårdt, advokat-fabrikkens standard samle-bånds-insatser, tilpasset en standardmodel, der ikke matcher en forældres reelle behov, ønsker og forventninger til håndtering af sin børnesag. 

Den menneskelige, ærlige, troværdige, dedikerede advokat findes derude.

Det er advokaten, som ser hvad der sker derude blandt sine kollegaer, men vil ikke gå ind i "hvepsereden", men holder sig på egen banehalvdel.

Det er advokaten som orienterer sin klient om forskellen på model A og B.

Det er advokaten, der er bevidst om, at ingen har en tryllepind og jura er ofte en gråzone, hvor der ofte skal meget mere til at opnå dommerens anderkendelse, sympati og forståelse for det som er sket og sker, der ligger til grund for påstande og det, der ønskes at opnås i dom.

Det sunde og gavnlige forældre-advokat samarbejde

Du skal gøre din advokat god, så din advokat kan gøre dig endnu bedre!  

Det er denne gruppe advokater helt med på! De er klar på, at tænke utraditionelt ved, at lade dig som mor eller far blive en hands-on samarbejdet - med andre ord, det er advokaten, som er parat til at optimere indsatser ved, at lade en forældres kompetencer og indsatser indgå som en brugbar ressource.

Dette uanset om vi taler om mode A eller B.

Fri proces

Familieretten

Det er afhængig af din indkomst, hvorvidt det er muligt for dig at søge fri proces i forbindelse med samværs-, bopæls- eller forældremyndighed sag.

Fri proces betyder, at statskassen betaler retsafgiften til familieretten og salæret til din advokat. Det gælder ikke dine møder i Familieretshuset og/eller kommunen.

Anbringelsessager - tvangsanbringelse - tvangsbortadoption

I tvangsanbringelses børnesager eller i forbindelse med tvangsbortadoption får du beskikket en advokat af Kommunen. Du kan selv vælge, den du har bedst tillid til og kemi med.

Modsat er det for forældre der frivilligt har samarbejdet om anbringelse af sit barn. I den situation har man ikke ret til, at få beskikket en advokat. Får du i dette scenarie behov for advokat, skal du i så fald selv finansiere dette.   

Din advokats ressourcer er yderst begrænset i den frie proces!

Du skal dog være opmærksom på, at i den frie proces bliver din advokat ikke honoreret efter den nødvendige tid og ressourcer, som din sag sandsynligvis har behov for, men typisk et fast beløb betalt af staten eller et beløb, der slet ikke stemmer overens med forælderens behov for hjælp og støtte. 

På den ene side er det dig som forældre uvedkommende, men på den anden side vedkommer det dig. Det er vigtigt, at vilkårene for både dig som forældre og din advokat er transparente. Det skal man som forældre have respekt for og være bevidst om, således dine forventninger til din advokats muligheder for at hjælpe dig, stemmer overens med det, advokaten indenfor friproces rammer kan tilbyde dig.

Opgaverne er mange og disse tager tid.

Hvor mange timer en advokat afsætter til forberedende

 • Møde(r). 
 • Mail korrespondancer og telefonsamtaler.
 • Gennemlæse sagsakter - dokumentationen der underbygger din sag eller skal forsvares, hvis disse går mod dig.
 • Udarbejdelse af processkrift. I nogle tilfælde, hvor en sag undervejs udvikler sig og der kommer nye væsentlige relevante informationer, kan det endda blive nødvendigt. at få udarbejdet et supplerende processkrift.
 • Endeligt retsmøde for dig i Familieretten eller i Børn og Ungeudvalget. 
 • Ofte har forældre behov for en nær og i perioder hyppig kontakt til sin advokat. Den slags ekstra ressourcer rækker typisk ud over det begrænsede honorar advokaten modtager.

Dette ved forældre generelt ikke, hvorfor de fleste tror, at fri proces dækker alt. Det gør den, men hvad der ligger i ordet "alt", skal du i din forventningsafstemning have afklaret på forhånd med din advokat.

Forældre der selv dækker sagsomkostninger til sin advokat

Der er den forældre, som har en årlig indtægt, der overskrider rammerne for at kunne modtage friproces. I denne situation skal forælderen selv betale for omkostningerne i forbindelse med sin advokats arbejde.

Et interessant spørgsmål til gruppen af forældre, der kan modtage fri proces:

 • Hvad kan din advokat modsat "levere", hvis du bevist vælger, at gå udenom og fravælger fri proces. Jo mere kompliceret og kompleks en børnesag er, jo mere er dette et relevant spørgsmål i forventningsafstemningen.
 • Hvor mærkes forskellen i forhold til indsatsen? Hvilke økonomiske omkostninger vil du kunne forvente i model B ?

Det er naturligvis relevant for de forældre, der ikke kan modtage fri proces, at få talt om forventelige omkostninger. En samtale der vil være svær for advokaten at svare nøjagtigt på, udover timepris. Men et estimat på niveauet for honorar vil være forventeligt efter første samtale.

Den ubekendte faktor ingen kan spå

Der er stor forskel på de grønne børnesager og de gule og røde! I de meget konfliktfyldte og komplicerede børnesager, kan man som forælder skulle forholde sig til flere scenarier, der medfører, at ens advokat skal bruge flere ressourcer end vurderet på forhånd.

Et udpluk af utallige Eksempler

 • Måske inddrager modparten unødigt sin advokat advokat i dialogen mellem forældrene.
 • Måske er det nødvendigt for advokaten, at opstarte dialog med modpartens advokat, grundet det som sker i kommunikationen mellem forældrene. Måske har modparten en adfærd, hvor man som forælder ønsker, at denne adfærd skal italesættes og forsøges stoppes eller ændres. 
 • Måske sker der procesfejl i forvaltningen eller i familieretligt, som advokaten skal eller bør reagere på.
 • Jo mere kommunikation mellem myndigheder og instanser en forældre selv kan, jo bedre og bedst. Virker det ikke, kan næstbedste løsning være, at advokaten overtager den skriftlige kommunikation.
 • Meditation og konfliktmægling kan i situationer give mening at forsøges, det er situationen, hvor modparten og modpartens advokat mødes med dig og din advokat. 

ECT ( ... )

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>