Current Progress
Current Progress
Current Progress
0% fuldført

Du skal gøre din advokat stærk, så din advokat kan gøre dig endnu stærkere!

Forberedelsesfasen.

Det første jeg anbefaler forældre, der går en samværs-, bopæls- eller forældremyndighedssag i møde er, at de skal forberede sig grundigt. 

Jeg tænker, at du allerede nu oplever, at forberede sig dygtigt og grundigt, er et stort arbejde. For mange bliver undervisningsforløbet "Bliv din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv" en følelsesmæssig rutsjetur, og selve forberedelsesfasen kan blive begyndelsen på en proces, hvor det som er sket og som sker, bliver sat i et nye perspektiver.

Pas på faldgrupperne

Der er for mange forældre, der "bare tror", at de lige kan skrive til familieretshuset uden de dybe overvejelser over indhold og hvordan problematikker og anmodninger kommunikeres. Ofte mens forælderen er i følelsernes vold. Det er her de første fatale fejl sker.

Der er ligeledes for mange forældre, der tror et møde i familieretshuset blot er en samtale, der kan tages spontant. Det kan den ikke!

Kom i gang med dine forberedelser i god tid!

Alt for mange forældre udskyder denne opgave til sidste øjeblik. PAS PÅ MED DET!

Husk på, overvældende bomb i din sag kommer i etaper og du skal være klar i tide. Skal du både forholde dig til nye situationer, der kan føles svært og måske endda medvirke til følelsen af panik og angst, er det svært og for nogen umuligt, at arbejde på sin storytelling, der SKAL underbygges med dokumentation, hvis disse forfindes.

Udsæt derfor ikke til sidste øjeblik!

Husk også på, at for mange opleves denne opgave, som en følelsesmæssig rutchetur. Du skal have tid til at bearbejde egne følelser i processen. Måske bliver du bevidst om ting som bør iværksættes, du ellers ikke ville få øje på.

Din personlige proces & transformation.

Det er ligeledes i forberedelsesfasen, hvor du bliver bevidst om det vigtigste og den røde tråd, der er vigtig både i forhold til jeres hele eller todelte familie dynamik og ikke mindst, hvordan hjælper og støtter du bedst dit barn, samtidigt med, at du passer på dig selv. 

Det er vigtigt, at man som mor eller far arbejder med at justere eller ændre fokus til, at kunne perspektivere til det som er sket og sker på en nuanceret måde.

Det handler om, at man som forældre finder de nødvendige redskaber, der skal hjælpe trygt og solidt igennem det svære.

Træning i mødet med det forventelige, men ukendte territorium! Det er vigtigt, at forberede sig på det eneste forudsigelige, at alt hvad som sker, er uforudsigeligt!

Forestil dig, at du inden den svære kommunikation i skrift og tale inden-, under- og efter møder, diverse undersøgelser, måske samspilsobservationer eller overvåget samvær med dit barn, partshøringer og meget mere, at du får mulighed for, at kunne forberede dig og træne i alt det, der skal ske, inden det sker.

Undervisningsforløbet "Bliv din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv", er den første af slagsen, hvor gode råd, direkte spørgsmål tilpasset dit barns alder, guidning og konkrete løsningsforslag, er med udgangspunkt i alt det, som du skal forholde dig konkret til i din børnesag.

De første 5 ud af 6 moduler i "Bliv din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv", klæder dig på til din workshop: Din storytelling underbygget med sagsakter.

Det er i denne proces, hvor du reflekterer over og overvejer, hvad ønsker du at opnå, både på den korte bane og den lange. Ofte er det kun muligt, at tage små skridt ad gangen.

Det er blot vigtigt, at du er bevidst om hvilke tiltag, du finder bedst for jeres barn og jer som familie.

Er de optimale muligheder udtømt, eller er det nu disse skal fremlægges?

Er de optimale muligheder afprøvet, men nu er det tid til at afprøve næstbedste muligheder?

I mødet med en myndighed, instans eller din advokat er det væsentligt for at kunne opnå rette forståelse, hvorfor du også her bliver konkret og velargumenterende.

I denne proces kan det være gavnligt for dig, at tale med mig som din coach, således når det gælder, at du går efter det som er realistisk - og er fuldt ud bevidst om, at der nemt kan være et gab mellem hvordan myndigheden, instansen eller din advokat ser på bedste eller realistiske løsninger, og det du finder bedst og sidst og ikke mindst, det som reelt kan være kreativt tænkende realistisk.

Undervisningsmaterialet

Bliv din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv

Klæder dig helt på til dit møde med din advokat.

Du skal udvælge det mest relevante fra din storytelling.

Hele din storytelling kan og skal ikke fortælles. Ikke fordi den ikke er vigtigt. Det er den. Det er en meget vigtig proces og din transformation, hvor du bliver bevidst om, hvad er det for en familiedynamik I som familie har gennemlevet og gennemlever, altså historien om jeres barn, jer som forældre og dig som mor og far. Dette set med perspektiverende øjne i forhold til før, under og efter samlivsophør. 

Jeg sammenligner denne proces med en metafor:

Når du laver en god fon til din sovs, hvor der startes med en kæmpe masse, der langsomt ender med en smule, men meget koncentreret. Du tilsætter løbende ingredienser så den får den helt rigtige styrke og smag, så den til sidst er klar til sovsen, der også skal tilpasses og alt efter, hvilken slags sovs du skal lave og servere, og helst på den helt rigtige måde. 

Det samme gælder din storytelling. Den skal tilpasses, således det du beskriver til Familieretshuset, er den samme viden og samme dokumentation (dine bilag til retten), som skal underbygge det du fortæller, altså det som det Familieretslige betragter som dine påstande. 

Har gennemført undervisningen, tænker jeg, at du på nuværende tidspunkt har gjort dig nogle meget velovervejede tanker om, hvad skal ske, hvordan, hvornår og hvorledes.

Jeg tænker også, at du på nuværende tidspunkt er bevidst om, hvad du vil opnå i familieretshuset.

Det du skal fortælle til Familieretshuset kan deles op i tre faser. Du kan ikke fortælle det hele på en gang, men du kan lade det vigtige falde i "dråber". Dette set med strategiske øjne, således du forsøger at opnå anerkendelse, sympati og en større forståelse for de tvister eller reelle problemer, som du og dit barn og jer som todelt familie står i:

 1. Første henvendelse
 2. Samtalen i Familieretshuset
 3. Opfølgning på referat og dine supplerende bemærkninger

Jeg gennemgår det hele meget detaljeret i dette kapitel. Det er en af de længere, men vigtige lektioner og nu, hvor dit arbejde med din workshop i undervisningsmaterialet, skal have lov til at folde sig helt ud.

Det betyder, at du i forberedelses fasen skal tage stilling til og vurdere klogt, hvilke informationer mener du, er nødvendigt at videreformidle til Familieretshuset, således de vil kunne opnå det fulde overblik og kendskab om væsentlige og helt centrale forhold, der vedrører jeres fællesbarns situation. Det er det, vi kalder for belysning af af barnets perspektiv.

Det er vigtigt at huske, at i kontakten til det Familieretslige System, er det vigtigt at du forholder dig konkret til alt det, du finder vigtigt at videreformidle på en konstruktiv måde. 

Det er vigtigt, at du ligeledes overvejer løsningsforslag, der kunne gavne jeres barn og skilsmisse familie.

Din fortælling

 • Konkret og kortfattet
 • Det må gerne være hårdt, men altid sobert og på egen banehalvdel
 • Underbyggende med tydelige eksempler

Det er ikke en let øvelse! Den kræver knofedt i forberedelsesfasen i forbindelse med dit arbejde i workshoppen!

Hvordan belyses barnets perspektiv og jeres familieforhold?

Barnets perspektiv skal altid belyses. Men på samme måde som i kommunen, er begrebet belysning af en børnesag, ligeledes i Familieretshuset baseret på meninger, holdninger og vurderinger.

Det vurderes ofte, at indhentelse af udtalelser fra daginstitution og skole og kommunen som rigeligt. Andre gange indhentes fra samtlige kilder, der kunne have vigtig viden om barnet.

Findes der oplysninger via krisecentererklæringer, bliver disse ligeledes indhentet eller leveret, når Familieretshuset henvender sig til kommunen. 

Familieretshusets jurist samt børnesagkyndige oplyser, at en krisecentererklæring er en retskilde. Det betragtes som en myndighedsafgørelse, hvorfor Familieretshuset ofte finder sig forpligtiget til netop, at følge de anvisninger krisecenteret kommer med. Dette er en unik situation, da krisecentre reelt ikke er en myndighed. 

Oftest følger Familieretshuset myndighedsafgørelser i kommunen. Det samme gælder altså også krisecentererklæringer.

Det betyder, at er der sket procesfejl, eller der er tale om en partisk tilgang med væsentlige fejl i kommunen, vælger Familieretshuset oftest på trods af mulige fejlkilder, at følge anvisninger og konklusioner fremfor selv, at undersøge med en detektivmæssig tilgang til den samlede situationen?

Sker der en fejl blot et sted i systemet, kan man sige, at oftest kopieres fejlen og danner grundlag for sagens videre forløb. Spørgsmålet er så, er denne fejl tidligere sket i kommunalt regi eller i det retslige system. Derfor er det meget ressourcekrævende menneskeligt og økonomisk, at vende en misforstået sag. 

Der er bestemt også eksempler på, at Familieretshuset går mod kommunens perspektiv på familien, forældrene og barnet, samt mod krisecentererklæringer. 

Derfra kommer min standard sætning: Det forudsigelige er i børnesager, at alt hvad som sker, er ganske uforudsigeligt.

Det eneste og bedste du kan gøre er, at forberede dig grundigt

Du skal kunne dit "stof". Du skal kunne hele din storytelling udenad. Du skal vide, hvor findes den dokumentation, der underbygger det du siger højt. Således du på spontane spørgsmål, kan trække det relevante frem i samtalen. Det kommer sjældent i kronologisk rækkefølge.

Føler du dig forberedt, kan du ikke gøre mere! Du har gjort alt hvad du kunne for at blive hørt! Du kan se dig selv i spejlet og sige, "jeg har gjort alt hvad jeg kunne for at blive hørt".

Børnesamtalen:

Giver de samlede oplysninger fra før nævnte kilder (udtalelser og vurderinger) anledning til bekymring, kan dette bevirke, at alt efter barnets alder suppleres disse med en børnesamtale. Dette tilsammen kan stå alene, som rigelig belysning af barnets perspektiv.

I tilfælde af at jeres barn skal til en børnesamtale, så overvej allerede nu om du ønsker en bisidder til jeres barn og forklar tydeligt, hvorfor du ønsker det.

Den børnesagkyndige undersøgelse:

Andre gange giver børnesamtalen sammenholdt med oplysninger fra kilderne (udtalelser og vurderinger) anledning til udarbejdelse af en børnesagkyndig undersøgelse. For paragrafrytterne kaldes det en § 7-sag.

Det er meget sjældent man kommer igennem med et eventuelt ønske om forældrekompetence undersøgelse. Finder du det relevant, så overvej hvordan du vil begrunde for dette ønske og anmodning.

Træning inden du skal til din "eksamen" - alt inden opstart af den børnesagkyndige undersøgelse er VIGTIG! Din storytelling udarbejdet i din workshop, der er opgaven efter endt undervisning, kan blive afgørende for dig!  

Opremsning til step 1. forberedelsesfasen

 • Med udgangspunkt i din komplette storytelling skal du vurdere, hvad du finder relevant for Familieretshuset at få indsigt i. Den tilpassede storytelling bliver ligeledes den viden, som din advokat skal tage udgangspunkts i når sagen overdrejes til Familieretten.
 • Vær tydelig, konkret og underbyggende i din argumentation for, hvad ønsker du at opnå.
 • Husk bilag der kan underbygge dine påstande. Du skal lave en bilagsliste. Se lektion - du allerede nu skal gøre dig tanker om: 3.4 | STEP 3 | Processkrift udarbejdes af din advokat 
 • Din tidslinje over begivenheder eller episoder skal i oprids skal stå skarpt.
 • Vær tydelig, konkret i forhold til, hvordan du finder at jeres familiedynamik og jeres barns perspektiv bedst belyses af Familieretshuset.  
 • Overvej allerede nu om nødvendigheden af en bisidder eller partsrepræsentant til selve mødet i familieretshuset. Se lektion 2.1 | Advokatens styrker, begrænsninger, rolle og opgave
 • Overvej ligeledes om jeres fællesbarn bør have en bisidder i tilfælde af en børnesamtale.

HUSK

Det forudsigelige i børnesager er, at alt hvad som sker er, er fuldkommen uforudsigeligt.

Derfor er forberedelsesfasen og viden og bevidstheden om, hvordan Familieretshuset agerer eller kan agere altså meget vigtigt.

Du skal kunne dit "stof". Du skal kunne hele din storytelling udenad. Du skal vide, hvor findes den dokumentation, der underbygger det du siger højt. Således du på spontane spørgsmål, kan trække det relevante frem i samtalen. Det kommer sjældent i kronologisk rækkefølge.

Den der er bedst forberedt helt fra begyndelsen af sin sag, har bedste forudsætninger for at kunne opnå gode løsninger.

Nogle gange allerede på kort sigt.

Andre gange bliver det lange seje træk, men hvor din indsats fra begyndelsen først lønner sig langt senere i et sagsforløb.

Husk på, børnesager har det med, at blive til lange seje træk!

Genopfrisk gerne "Begreber tolkes og opfattes forskelligt alt efter hvilket myndighedsspor".

Find afsnittende der omhandler det Familieretslige System: Viden om hvordan både Familieretshuset og Familieretten ser på de forskellige begreber, er væsentlig baggrundsviden i forhold til din strategi og argumentation for det du ønsker at opnå.

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>