3.4 | STEP 3 | Processkrift udarbejdes af din advokat

Current Progress
Current Progress
Current Progress
0% fuldført

Du skal gøre din advokat stærk, så din advokat kan gøre dig endnu stærkere!

Processkrift udarbejdes af advokaten.

Opskriften på det perfekte og gennemarbejde processkrift er umiddelbart enkelt:

Et processkrift kan sammenlignes med forælderens storytelling og så kortfattet og så konkret som overhovedet muligt. Det er altså vigtigt, at påstande eller udsagn underbygges med tydelig dokumentation i form af tekstbeskeder, emails, konklusioner og uddrag fra børnesamtale eller div. undersøgelser, 3. parts udtalelser fra evt. kommune og instanser (daginstitution, sundhedsplejerske, skole, læge, sygehus m.m.).

Det samlede processkrift underbygget med relevante bilag, skulle meget gerne harmonere med og danne et argumentationsmæssigt grundlag, for det forælderen ønsker at opnå og baggrunden for dette. 

Det er samtidigt den indholdsmæssige ramme i forhold til det, der bør samtales om i Familieretten. 

Det er vigtigt, at processkriftet bør omhandle sagens problematikker og beskrevet tydeligt, konkret og indeholdende de hårde fakta. 

Findes der en tydelig rød tråd, bør denne fremgå i det skrevne.

Det kræver blot ressourcer og en dedikeret indsat at finde den røde tråd, så den fremgår og beskrives underbyggende med dokumentation. Det er netop her, at man som mor eller far skal være skarp og hjælpe advokaten.

Eksempler på en advokat der korrigeres allerede i udformningen af sagsfremstillingen:

Advokaten skrev i sit oplæg til klienten:

Sagens parter mødte hinanden i år 20xx og de var herefter i et turbulent forhold med både fysisk og psykisk vold frem til xx.20xx, hvor (navnet på klieten) tog børnene med sig og flygtede på krisecenter. 

Jeg og min klient korrigerede advokaten med ordlyden:

Sagens parter mødte hinanden i år 20xx Det har helt fra start været et særdeles dysfunktionel forhold baseret på frygt, styring og kontrol, og hvor repressalier som fysisk og psykisk vold har været et gennemgående vilkår for familien. Dette var årsagen til, at (navnet på klienten) tog børnene med sig og flygtede på krisecenter i xx.xx.20.xx

Jeg tænker forskellen i alvoren er tydeligt...

Eksempler på hvordan man kan bruge sagsakter.

Disse er virkelige eksempler på sagsakter, der allerede er i retsportalen og bruges klogt af advokaten:

Pkt xx | Den børnesagkyndiges indtryk ved børnesamtale af xx.xx.2022, bilag x. Der foreligger et notat fra børnesamtale i børneenheden af xx.xx. 2022 i sagen. Der fremgår ikke en konklusion af notatet, der viser, at (barnets navn) ikke skal have samvær med faderen. Tværtimod fremgår det med tydelighed, at (barnets navn) ønsker samvær med sin far og har en holdning til, at myndighederne fratager faderen denne samværsret. Notatet kan således ikke lægges til grund for Familieretshusets afgørelse. (barnets navn)  oplyser direkte, at han ønsker lige meget tid med begge forældre. 

Pkt xx. | To underretninger, bilag x. Det lægges til grund, at de to omtalte underretninger er dem som fremgår af ”Udtalelse til familieretshuset” af xx. xx.2022. Underretningen fra (skolens navn) har ingen relevans i forhold til vurderingen af faderens samværsret. Den er baseret på en misforståelse i forhold til lægebesøg, da faderen ikke var oplyst om at tiden var aflyst. Der mangler en normal høringsproces og inddragelse af de faktuelle oplysninger. Der er ikke i øvrigt ikke grundlag for at nægte eller forhindre dialog mellem fader og barn. Underretningen fra familiebehandleren er ikke underbygget og kan ikke tillægges selvstændig vægt, ligesom faderens svar ikke er inddraget i afgørelsen.

Pkt. xx | Der henvises supplerende til indsigelsen fra Kids Rescue af xx.xx.2022 som indgår i sagen.

Pkt. xx | Familieretshusets afgørelse bærer præg af ensidighed og manglende dokumentationsgrundlag. Det er praksis, at lytte til barnet ud fra barnets alder og modenhed. I denne sag har (barnets navn) givet klart udtryk for, at han gerne vil have samvær med sin far. (barnets navn) har flere gange udtalt, at han ikke har oplevet at forældrene skændes og at der ikke er tale om omsorgssvigt fra faderens side.

Eksempler på bilag advokaten og klienten finder relevante, men ikke uploadede bilag på retsportalen af Familieretshuset:

Bilag x, pr. d.m.år |

Emailkorrespondance, hvor faderen oplyser, at (barnets navn) var syg da han hentede ham om fredagen. Faderen viser ansvar og er samarbejdsorienteret og informerer moderen fyldestgørende uden konfliktskabelse. 

Bilag x, pr. d.m.år |

Underretning til socialrådgiver i kommunen fra faderen vedrørende (barnets navn). Faderen giver udtryk for bekymrende forhold hos moderen.

Bilag x, pr. d.m.år |

Emailkorrespondance, hvor faderen spørger om han kan bringe (barnets navn) til moderen med nogle timers forsinkelse, da han er i Jylland til en lejeaftale med Rasmus. Moderen er ikke indstillet på nogen fleksibilitet.

Bilag x, pr. d.m.år |

Klage til hospitalet. Klage over overlæge (navn) som har fremsendt fejlagtige oplysninger.

Bilag x, pr. d.m.år |

Underretning fra faderen til kommunen med bilag. Heraf fremgår af faderen har givet (barnets navn) en mobiltelefon i fødselsdagsgave. Faderen henstiller, at moderen ikke tager telefonen fra (barnets navn) og at hun ikke forhindrer (barnets navn) i at ringe til faderen. Faderen anfører blandt andet følgende: ”… Jeg skal bede dig om at give (barnets navn) telefonen tilbage, så han selv kan bestemme, hvornår hans skriver og ringer til mig. (barnets navn) ved godt, at jeg ikke skriver eller ringer til ham, men kun svarer ham, såfremt han skriver eller ringer. Vær venlig at give (barnets navn) glæden ved selv at kunne bestemme over sin nye mobiltelefon. ..” Denne dialog fra faderens side viser at han er venlig og samarbejdsorienteret i relation til (barnets navn). Det er tidssvarende at (barnets navn) har mobiltelefon ligesom det er naturligt at han har mulighed for at kontakte sin far efter eget ønske.

Bilag x, pr. d.m.år |

Faderen klager til borgmesteren og familieafdelingen i kommunen over familiebehandlingen.

Bilag x, pr. d.m.år |

Email fra faderen til moderen der viser, at det er moderen inddrager (barnets navn) i konflikt i stedet for at samarbejde.

Bilag x, pr. d.m.år |

Det fremgår med tydelighed at (barnets navn) ønsker samvær med sin far og det forhold, at han har en tæt relation til faderen kan ikke føre til, at han ikke kan have samvær med faderen. Faderen søger ikke på nogen måde konflikt med moderen. Konflikten opstår som følge af at moderen har et udtrykt ønske om at (barnets navn) ikke ser sin far og ikke som følge af en reel konflikt mellem fader og moder. Moderens udtalelser om psykisk vold er udokumenterede og uden hold i virkeligheden og tjener alene moderens dagsorden.

Lad "bolden" arbejde!

Bolden er sagsakter og dokumentationen for det dysfunktionelle, der er virkelighed for barn og forældre! Nu går påstande fra blot at være påstande, til udsagn der kan underbygges.

De færreste advokater lader "bolden" arbejde. Det er tidskrævende og et stort arbejde...

Advokaten skal være modige og have "is" i maven!

Sætningen fra advokaten "stol på mig, jeg har så og så mange års erfaring i børnesager og jeg ved hvad jeg gør" eller "den tager vi bare i Famileretten" er øjeblikkelig fyringsgrundlag!

Konsekvenser for og imod skal være samtalt og afstemt og der er forælderen, der i sidste ende, der har ansvaret! Ikke advokaten!

Pådrager man som mor eller far ansvaret for kommunikations stilen, hårdheden og virkeligheden til advokaten, så mistes momentum!

Vær dog opmærksom på, at advokater generelt er blevet bange for at trække de hårde ting i processkriftet og i Familieretten, da de mener dette virker konfliktoptrappende.

Det er blot nu man skal huske, at fortæller vi ikke om det svære og dysfunktionelle, naturligvis på en sober måde, der dog kan virke hård, så bliver det aldrig sagt højt i Familieretten.

Hvorvidt dette er et problem, er op til den enkelte at vurdere og mene noget om. Det er netop her, at mange forældre bliver rådgivet forkert af sin advokat, hvorfor man som forældre skal mærke efter, hvorvidt denne tilbageholdenhed er fornuftigt, eller om der blot skal arbejdes på, hvordan budskaber fortælles.

Bed din advokat om, at sende processkriftet til dig i god tid, således du får mulighed for at sikre, at indholdet spejler den situation, du og dit barn står i. Skal andre "hjælpere" udefra inddrages, så inddrag dem!

Ikke alle advokater vil bruge ret mange ressourcer på at tale med dig om indholdet og tilpasse indhold, så du også er tilfreds. Dette er et punkt du skal have afklaret i forbindelse med valg af advokat.

Det er en proces, hvor du evt. kan bruge mig som din støtte, således rette indhold sikres afstemt med dig - for og imod, potentielle konsekvenser. +/-. 

Husk på, din advokat kender ikke hele jeres situation og forholder sig primært ud fra overskrifter.

Men din storytelling du har arbejdet i workshoppen, vil bestemt løfte din advokats viden til et helt andet og væsentligt niveau.

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>