Hjælp-Til-Selvhjælp

Du skal ikke frygte mødet med myndighederne, men du skal have respekt for, at du i kontakten med hver og en offentlig fagperson, kan have indirekte eller direkte indflydelse på din sags udfald. 

#kommune #familieretshus #familieretten #forældre-advokat-samarbejde

Retspræsidenten i Landsretten hører ikke barnets sidste nødråb!

Udarbejdet af Jacob Birkebæk

oktober 13, 2019


Retspræsidenten har mere fokus på sin tvangsfuldbyrdelse, end at høre på et barns sidste nødråb!

Vi ser alvorligt på, at pigen oplevede endnu et overgreb, men denne gang af landsretsdommeren. Dette på trods af barnets tydelige nødråb til myndigheder, der har udelukkende fokuser på at dække over egne fejl og konkrete lovbrud.

Ifølge loven har barnet retten til at blive skærmet og beskyttet mod sin overgrebsmand.

I denne sag, er den efterforskede samme person som Landsretten (Familieretten) mente bedst kunne samarbejde, hvorfor moderen fik medhold i eneforældremyndigheden. Landsretten ville ikke afvente Anklagemyndighedens vurdering i hvorvidt de så grundlag for efterforskning, ej heller Kommunens BFU, eller afholde børnesamtale.

Kids Rescue anser, på trods af 3 enige dommers beslutning, at sagen er langt fra været tilstrækkeligt belyst, og formentlig ikke håndteret jf. ny Forældreansvarslov.

Fogedretten vurderede 1 år tidligere modsat landsretten, at barnets sjælelige sundhed er i alvorlig fare.

Fogedretten skrev i deres dom; ”det vurderes af retten, at det vil bringe barnets sjælelige sundhed i alvorlig fare, hvis hun i den nuværende situation tvinges tilbage til sin mor”. Dagen efter Familierettens tvangsfuldbyrdelse af udlevering af barn til sin mor, orienterer Anklagemyndigheden Kids Rescue, at de har besluttet at indlede efterforskning for vold mod lillebror og storesøster.

Udpluk fra Forældreansvarsloven

§1. I alle forhold, som er omfattet af denne lov, skal hensynet til barnets bedste og barnets ret til trivsel og beskyttelse komme i første række.

§2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov.

Stk. 2. Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling.

Stk. 3. Forældre, der har forældremyndigheden, kan anvende barnets indtægter til dets underhold i passende omfang og under hensyntagen til deres og barnets stilling.

§4. Afgørelser efter loven skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Familieretshuset og familieretten skal have fokus på, at afgørelser skal medvirke til at sikre barnets trivsel og beskytte barnet mod vold eller anden behandling, der udsætter barnet for skade eller fare, herunder at være vidne til vold.

§5. I alle forhold vedrørende barnet skal der tages hensyn til barnets egne synspunkter alt efter alder og modenhed.

Barnet er 4 dage efter anklagemyndighedens beslutning om efterforskning, endnu ikke blevet beskyttet.

Barnet nåede inden telefonkontakt blev afbrudt med sin far at fortælle, hvor hårdt der bliver kørt på hende af sin mor og hendes familie. Faderen oplever sin datter som energiforladt og helt opgivende. Kontakten af datteren er udelukkende med overvågning fra moderen. Han oplever, at hun ikke har nogen tiltro til de voksne i Familieretten eller i kommunen. Ingen har lyttet til hendes tydelige nødråb!

Kids Rescue vurderer, at barnet er udsat for systemmæsigt overgreb. Hun har råbt højt, tydeligt og længe uden at blive hørt.

Kids Rescues erfaring med børn udsat for psykisk eller fysik overgreb, gør sig ligeledes gældende for sagens hovedperson - et 11 årigt barn:

  • De kan ikke sætte ord på det de oplever, grundet loyalitetskonflikt.
  • De tør ikke udtale sig i børnesamtaler, at frygt for repressalier. Barnet er meget tydelige i deres fortælling, men oplever at de opleves som utroværdige eller slet ikke bliver hørt.
  • Barnet fortæller i tillid til en fagprofessionel, hvad de tænker og føler, men tages ikke alvorligt, hvormed de mister tilliden og fortæller derefter, hvad de tror der skal siges.
  • Barnet giver op, mister alt tillid og tro på beskyttelse.

I børnesamtale (januar 2018) i daværende Statsforvaltning ønsker barnet ikke at samtale med den børnesagkyndige psykolog.

Hun fortæller selv, at det var fordi sidste gang, oplevede hun, at hendes mor i telefonen havde skældt hende voldsom ud over, alt det hun havde fortalt til den børnesagkyndige psykolog i Fogedretten.

De danske børnehuse.

Er der mistanke eller viden om overgreb mod børn, og det kan spænde fra psykisk og/eller fysisk vold, samt seksuelle krænkelser. Er barnets kommune forpligtet til at følge serviceloven og indlede samarbejde med det børnehus, som kommunen er tilknyttet. Formålet er at sikre en koordineret indsats mellem alle relevante myndigheder, mens barnets forhold bliver undersøgt.

Børnehuset er i denne sag aldrig blevet involveret:

Lige efter rettens dom i 2018 og vi gentager citatet ”Det vurderes af retten, at det vil bringe barnets sjælelige sundhed i alvorlig fare, hvis hun i den nuværende situation tvinges tilbage til sin mor”, underrettes kommunen, der vælger at forholde sig fuldstændig passiv.

Vi antager, at kommunen, udviser uenighed med Fogedrettens dom og Statsforvaltningens samværsstop, uden at have undersøgt forholdene, og uden at have iværksat den lovpligtige opfølgende børnesamtale.

Kommunen holdt børnenes far hen med snak. Kommunen anerkender deres ansvar om at skærme og sikre barnet beskyttelse, men vurderede, at de ikke så nogen grund til at undersøge sagen nærmere. De vurderede ej heller nødvendigheden i at involvere børnehus, fordi børnene på daværende tidspunkt er skærmet fra deres mor og befinder sig hos deres far – midlertidigt. Far har under hele sagsgangen givet udtryk for, at børnenes skal se og være sammen med deres mor, når hun er i stand til at tage vare på dem.

Kommunen tager ikke ansvar i deres forpligtelse til at rette henvendelse til politi og børnehus, og deres mangel på intervention får alvorlige konsekvenser for begge børn.


Kære myndigheder. 

Lyt til den 11-årige piges nødråb og sæt de foranstaltninger i værk, som både lovgivningen giver mulighed for, og som er det, der er politisk bestemt, i forhold til at barnets beskyttelse skal vægte højest. 

Med venlig hilsen 

Kids Rescue

TAG

barnets-rettigheder, børnesamtalen, familievold, høj-konflikt, juridisk-omsorgssvigt, Retssikkerhed, systemsvigt, traume
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Disse artikler kunne også være interessante for dig

Det dystre og mørke for børn, unge, forældre og familier.

Jacob Birkebæk

07/10/2023

DEL 10. Mentalisering
DEL 9. | LIGESTILLING OG FORÆLDRERETTIGHEDER

Side [tcb_pagination_current_page]af [tcb_pagination_total_pages]

Få dine nyheder på email!

>