juni 1

Pressens rolle – Det massive plot mod børn, forældre, familier globalt og i Danmark


Var vi lige vidne til en journalistisk misinformation eller disinformation

Blev en kritisk røst fra Velfærdspartiet Jorden, frihed kundskab, Mads Palssvig trumlet ned journalistisk af radiostationen Den Uafhængige med fuld overlæg?

Tillid og troværdighed og efterforskende journalistik er nødvendigt, men min påstand er, at det ikke sker... - i hvert tilfælde ikke i rette omfang.

Tak Mads Pasvig der efter angreb fra DR, bliver anklaget for at fremføre Russisk propaganda, og nu er påstanden om, at WHO´s seksualiserer børn henlagt - emnet lukket og en kritisk røst blevet gjort forkert.

En google søgning ville være rigeligt for journalisten til, at få verificeret Mads Palsvigs påstande.  

Jeg kan hermed bekræfte, at journalisterne fejlede. De enten disinformerede eller misinformerede de danske lyttere!

Det er ikke bare en påstand fra min side. Jeg vil hermed invitere ind til Kids Rescue´s videopråb udarbejdet som et undervisningsforløb under titlen "Det massive plot mod børn, unge, forældre og familier globalt, og i Danmark. 

The Comprehensive Sexualty Education Agenda er virkelighed og kan dokumenteres, endda ret tydeligt!

Mit navn er Jacob Birkebæk, ide & udvikler af Kids Rescue. Her får du et kort inblik i et indslag fra undervisningsmateriale "Det massive plot mod børn, forældre og familier globalt og i Danmark".

Jeg kan hermed bekræfte, at Mads Palsvig har ret i sine udtalelser og det er ikke Russisk propaganda, men et indblik i en virkelighed, den Danske presse forlænge siden skulle have efterforsket kritisk med dybdegående journalistisk.

Pressen som den fjerde statsmagt

Jeg bliver lige nødt til at italesætte, og dette for at fremme forståelsen og alvoren børn, unge, forældre og familier reelt står overfor - vores fremtid! 

I et demokratisk samfund spiller pressen en afgørende rolle som den fjerde statsmagt. Deres opgave er at fungere som uafhængige og kritiske observatører og sikre, at politikere, embedsmænd og andre magthavere og interessenter holdes ansvarlige. Desværre ser vi i dag en trist virkelighed, hvor pressen i stedet for at opfylde deres rolle som vagthunde, vælger at undertrykke ved en hård censur og latterliggøre kritiske røster.

Konsekvenserne af manglende oplysning

Når pressen undlader at oplyse befolkningen om vigtige spørgsmål og relevante informationer, underminerer de fundamentet for vores demokrati. Magthavere kan operere uden nogen form for offentlig kontrol og ansvar, mens befolkningen er forladt i en tilstand af uvidenhed og manipulation. Manglen på oplysning fører til en befolkning, der ikke kan forstå de politiske spørgsmål, der påvirker deres hverdag, og som derfor ikke er i stand til at deltage aktivt i samfundsdebatten og træffe informerede valg.

Årsager til manglende opfyldelse af pressens rolle

Det er ikke overraskende, at pressen fejler i deres rolle som uafhængige vagthunde. Politisk indflydelse og selvcensur er blot nogle af de faktorer, der forhindrer pressen i at opfylde deres ansvar over for befolkningen. Presset fra regeringen og andre interessenter, altså magthavere er så intens, at pressen ofte bukker under og accepterer at blive en lydig megafon for deres dagsordener. Redaktionelle prioriteringer og ressourcebegrænsninger gør det nemmere for pressen at ignorere vigtige historier og i stedet fokusere på overfladisk underholdning.

Var det oplysning og en god debat i De Uafhængiges vi lige bevidnede i det korte radioindslag, eller var det et overfladisk forsøg på underholdende radio, på bekostning af en kritisk og relevant røst, der forsøger at ytre alvorlige samfundsmæssige problematikker, påpeget af stifteren af Velfærdspartiet Jorden, Frihed, Kundskab, Mads Palsvig? 

Når pressen generelt bevidst vælger at lytte primært til etablerede kilder og negligerer uafhængige kilder, kan der opstå flere problematikker i forhold til begreberne information, disinformation og misinformation:

  1. Information: Når pressen ensidigt fokuserer på etablerede kilder, kan det resultere i manglende diversitet og pluralisme i den rapporterede information. Det kan føre til en ensidig fremstilling af emner og en mangel på nuancerede perspektiver. Det underminerer objektiviteten og bredden af den information, der præsenteres for offentligheden, og kan begrænse befolkningens muligheder for at danne informerede meninger.
  2. Disinformation: Ved at ignorere uafhængige kilder og udelukkende stole på etablerede kilder risikerer pressen at blive medskyldig i at sprede disinformation. Hvis de etablerede kilder er involveret i at manipulere eller vildlede offentligheden, kan pressen utilsigtet bidrage til spredningen af falske oplysninger og falske narrativer. Dette underminerer tilliden til medierne som troværdige kilder til information.
  3. Misinformation: Hvis pressen undlader at give plads til uafhængige kilder, kan det føre til, at visse oplysninger bliver overset eller fejlagtigt præsenteret. Dette kan resultere i ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, der kan forvirre eller misinformere offentligheden. Manglende diversitet i kilder kan også føre til en snæver fortolkning af emner, hvor vigtige aspekter og perspektiver overses eller negligeres.

Journalisten fra Den Uafhængige udviser en selektiv tilgang til kilder og manglende anerkendelse af en kritisk relevant stemme, er alvorligt. Det er et eksempel på, at journalistikkens rolle som vagthund ignorerer og underminerer kilder til pålidelig information.

Det begrænser den offentlige debat og underminere den demokratiske proces ved at frarøve befolkningen muligheden for at få en bredere forståelse af emner og deltage i meningsfulde diskussioner.

Det er vigtigt for pressen at forblive objektiv, kildekritisk og åben over for forskellige perspektiver og uafhængige kilder for at sikre en retfærdig og nuanceret præsentation af information for offentligheden.

Den journalistiske opgave

En vigtig del af den journalistiske opgave er at skaffe og korrekt formidle citater, informationer og faktuelle oplysninger fra flere uafhængige kilder. Dokumentationen opnås gennem grundig research og inddragelse af ekspertudtalelser. Men desværre er der utallige tilfælde, hvor kritiske røster bliver beskyldt for at være konspirationsteoretikere, samfundskritiske, højrefløjsaktivister, fremføre fake news eller endda medvirke til russisk propaganda. Denne stereotype kategorisering af kritiske røster skaber en atmosfære, hvor deres bidrag til den offentlige debat bliver mistænkeliggjort og undertrykt.

Denne form for journalistik er reelt medvirkende til en samfundsmæssig splitting, hvor befolkningen retorisk bliver tvunget til at følge den vinklede retning, og dem som vælger rationelt, logisk og filosofisk at følge den kritiske stemme, bliver gjort forkert, latterliggjort eller gjort farlig. 

Dette indslag i Den Uafhængige er et ret godt eksempel på det.

Manglende mulighed for kritiske røster

En stor udfordring opstår, når disse kritiske røster ikke får mulighed for at ytre sig eller præsentere dokumentationen for påstande. Hvis enhver kritisk røst bliver fremstillet som konspirationsteoretiker eller som en del af fake news og russisk propaganda, kan det være et tegn på, at journalistikken er blevet begrænset og vinklet. Dette kan ske, når interessegrupper eller politisk styring manipulerer med narrativer og fremstiller dem som troværdige, samtidig med at de marginaliserer og diskrediterer kritiske røster.

Journalistikken vi gennemlever i disse år, medvirker kraftigt til, at bringe demokratiet i stor fare

Når alle parter ikke får mulighed for at ytre sig og fremlægge dokumentation, er der alvorlige samfundsmæssige og demokratiske risici. Det underminerer principperne om ytringsfrihed og retten til at deltage i den demokratiske samtale. Det fører til ensidige diskussioner, uligevægtig magtfordeling og manglende repræsentation og inddragelse af den hele befolkning, nationalt i Danmark og globalt på demokratisk vis. Reelt styres væsentlige og alvorlige beslutninger af den samme meget lille gruppe af såkaldte eksperter, styret af interessenter. Denne manglende inklusion og dokumentation skaber mistillid, mangel på gennemsigtighed og ansvarlighed i samfundet.

Mads Palsvig fra Velfærdspartiet, Jorden, kundskab italesætter, at han oplever, at vi lever i et fascistisk Danmark. 

Jeg udtalte i sidste video om konsekvenser af, at Danmark tilsyneladende har inkorporet De 17. Verdensmål også på børn, unge og familieområdet, og dette betyder reelt for en mor og far, at de ingen rettigheder har i forhold til deres barn, hvis de ikke samarbejder med udgangspunkt i den foruddefinerede korrekthedskasse.

Jeg udtaler også, et demokrati uden tillid og respekt og samtidigt dikterende, hvad er det reelt? Jeg kan næsten ikke få mig til at sige ordet, men jeg tænker for den vågne, at denne overskrift fortæller lige netop det, vi skal være opmærksomme på, at undgå blive til en norm i vores samfundsmodel. 

Vores samfundsmodel er så tydelig og magtfuld, at vi gennem årtier er blevet tillært, at lade os styre af de såkaldte "eksperter". Vi er som voksne, blevet tillært og programmeret helt fra fødsel, at vi skal have andre til at fortælle, hvad vi som individ trofast og loyalt skal, nemlig at følge den flok, vi som menneske altid har søgt accept og beskyttelse hos.  

Når vi er færdige med denne gang i dag, bør du være bevidst om, hvorfor mener jeg, at det ikke bare handler om Comprehensive Sexuality Education Agendaen, men en lang række alvorlige problematikker.

Konsekvenser for journalistikken

Når journalister vælger en tilgang, der afviser kritiske røster som konspirationsteoretikere, samfundskritiske, højrefløjsaktivister, fake news eller som medvirkende til russisk propaganda, begrænses evnen til at opfylde den journalistiske opgave og rolle som den samfundsmæssige vagthund. En sund og mangfoldig presse er afgørende for et velfungerende demokrati, for at sikre, at forskellige perspektiver, holdninger og fremlagt dybdegående dokumentation bliver inddraget, hørt og diskuteret.

Ansvarlig journalistik

Journalister har et ansvar for at udøve deres fag med integritet, objektivitet og nøjagtighed. Det betyder ikke, at de skal acceptere enhver påstand ukritisk, men snarere at de skal forblive åbne og undersøge forskellige perspektiver og kilder. Dette alene for at sikre en retfærdig og afbalanceret dækning. Det indebærer altså, at give kritiske røster en platform til at fremlægge synspunkter og dokumentation. Det sker i dag stort set ikke på en ansvarlig og troværdig måde.

Er det mon et samfundsmæssigt problem?

Vigtigheden af dialog og debat

I stedet for at undertrykke eller latterliggøre kritiske røster bør der være plads til konstruktiv dialog og debat. Gennem åben samtale kan uenigheder udfordres, forskellige perspektiver udforskes, og faktabaseret kritik kan hjælpe med at forbedre politiske beslutninger og samfundets udvikling som helhed. Ved at lytte til og forstå kritiske røster kan samfundet lære af dem og tage nødvendige skridt til at tackle de reelle bekymringer og udfordringer, de rejser.

I en tid, hvor der er stigende kompleksitet i samfundet og en væsentlig mængde information, er det afgørende, at vi bevarer en sund og åben offentlig debat og inkluderer kritiske røster i den journalistiske dækning. Det er den eneste måde, at vi sikrer en nuanceret og informeret diskussion, der tjener demokratiets interesser og fremmer samfundets fremskridt.

Betydningen af alternative nyhedskilder

I lyset af den manglende opfyldelse af pressens rolle er det afgørende, at befolkningen søger alternative nyhedskilder. Disse bliver gjort forkerte og kaldt Fake-News. Selv vores børn og unge lærer denne ene og alene tilgang, og de censurerede "eksperter", pressen ikke inddrager i samtalen og mediedækningen, bliver henlagt som Fake-News eller som nyligt i Danmark, russisk propaganda.  

Internationale medier og uafhængige journalistister og kritiske organisationer er ganske simpelt der, hvor den objektive og kritiske dækning af det som sker, findes. 

Den enkelte bør aktivt søge efter disse alternative kilder og lade dem udfordre den ensidige og manipulerende narrativ, der bliver præsenteret af de etablerede medier.

På den måde er befolkningsgrupper blevet splittet i to grupperinger. Den del der tror uforbeholdent på de gense nyhedsstationer i TV og Radio. Og den anden gruppe, der finder alternative supplerende nyhedskanaler på alternative medier.

Forskellen på de to platforme er tydeligt. I den traditionelle medie dækning er vinklet det politiske og interessenter og opleves af den kritiske røst, som en højtaler der udøver propaganda. Jeg kommer mere ind på dette emne om lidt. Den alternative nyhedskanal på alternative medier, får den eksperter lov til at fremlægge deres dokumentation og viden uden at møde censuren.

Mine erfaringer som ide & udvikler af Kids Rescue er, at flere af mine kritiske røster til det kollapsede på kollaps børneområde, er journalister ikke interesseret i at gå ind i. Klokkeklar dokumentation for galskaben og myndighedsmæssige overgreb mod børn, forældre og familier, vil mainstream medier ikke efterforske. Mange af mine kritiske røster kan ikke deles på sociale platforme, der er underlagt en stærk censur, da fakta-tjek anser det jeg siger, som misvisende usand information.

Den splitting og tvungen holdning til, hvad er rigtigt og forkert og alle kræfter for at holde de kritiske stemmer væk, er massiv.

Er det mon et samfundsmæssigt problem?  

Det er reelt årsagen til min gennemgang med Family Watch International af både Comprehensive Sexuality Education Agendaen, der ikke bare er WHO og De 17 Verdensmål besluttet af United Nation, også kaldet Agenda 2030.

Det er meget alvorligt, at der ikke journalistisk ikke forholdes kritisk og efterforskende i dette emne, men at mainstream medier reelt udøver propaganda for de interessenter, der "glemmer" at fortælle det som sker, i de underliggende lag, dækket af narrativer således vi reelt bliver disinformeret, altså det er bevidste handlinger, og den demokratiske informerede samtale er reelt sat ud af drift. 

Bekymringen ved diskreditering af kritiske fagpersoner

Det er dybt foruroligende, når pressen og journalister vælger at latterliggøre og beskylde kritiske fagpersoner for at være konspirationsteoretikere. Ved at diskreditere disse kritiske røster forsøger pressen bevidst at undertrykke vigtige perspektiver og informationer, der kan udfordre interessenters egen magt og narrativ. 

Det massive plot på børn, unge, forældre og familier globalt og i Danmark

kommer snart . . .

Følg med på facebook eller telegram

00
Dage
:
 
14
Timer
:
 
30
minutter
:
 
23
sekunder

You missed out!


Kategori

Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du efterlades ikke alene med de svære vilkår!

Det kan være hårdt mentalt, at læse og lytte til artikler og videoer på Kids Rescue.

Du må ikke tabe modet. Kan du placerede det svære du oplever i din sag mentalt som et vilkår, hvor du "blot" vælger at navigere klogt, velovervejet og rettidigt, finder du styrken, modet og håbet.

Kids Rescue præsenterer det første initiativ af slagsen, hvor hjælp, støtte og direkte guidning, kan du finde her...

Det er omfattende materiale og opgaven, der er i vente for dig, er hårdt arbejde!

Men du kan godt!

#Skilsmisse, #Samvær, #Bopæl, #Forældremyndighed, #Tvangsanbringelse, #Tvangsbortadoption 

#Familieretshuset, #Familieretten, #kommune, #Forvaltningen, #Børn&UngeUdvalget, #Ankestyrrelsen 

Undervisning & workshop

Find inspiration - du guides hele vejen og ikke alene med det svære!

Opnå styrke, tro, håb og mod i din navigering med myndigheder og instanser

Frygt ikke dit møde med myndigheder, men udvis respekt og prioriter tidlig indsats.

Hvem kan hjælpe dig og dit barn? Hvordan? Du lærer at tage styringen over din "hjælper"; advokaten, socialrådgiveren ect.

>