2.1 | Underretninger og anmeldelser

Underretninger og anmeldelser kan ske til en kommune, Familieretslige system eller politiet.

De reelle anmeldelser er kendetegnende ved, at de indgives af den “beskyttende” forælder for at hjælpe sit barnet, eller indgives af barnets institution, sundhedsplejerske, skole, m.fl., men kan også indgives af pårørende eller tredjemand, hvor kommunen dermed ligeledes involveres.
De sager er hjerteskærende, da et barn her udsættes for voldsomme og traumatiserende skader – på ofte både sjæl og legeme.
Den triste omstændighed ved de reelle anmeldelser/underretninger er, at de alt for ofte behandles, som var de falske af systemet, og derfor ikke altid tages alvorligt nok. Især ikke i skilsmissesager. Dette er et konkret problem, som sker i både det Familieretslige System, hos kommunerne og politiet. 

Måden myndigheder og instanser (Kommune, Familieretslige system, børnehus & politi m.v.) håndterer de reelle anmeldelser på, er ofte uforudsigeligt.

En af årsagerne til at nogen børnesager går helt galt, skal findes i en kombination af myndighedernes ofte manglende objektivitet, og ofte manglende nysgerrighed i at finde frem til årsagerne til, hvorfor et barn evt. mistrives.

Yderligere er der ofte mange instanser involveret, som ikke samarbejder tværfagligt og helhedsorienteret. De deler således ikke informationer og konklusioner. Det betyder en forælder kan “spille” på, at de forskellige myndigheder og instanser ikke kommunikerer sammen, hvilket muliggør at en forælder kan manipulere udsagn tilpasset hvilken instans der kommunikeres med.

Det sker ofte i højkonflikt børnesager, at en myndighed eller instans tager part i den ene forælders udsagn. På den baggrund bliver det tilfældigt om myndighedernes udgangspunkt bliver i den der afgiver falsk anmeldelse, eller den som taler sandt.

Tusindvis af børn er på den baggrund tvunget sammen med en forælder, der enten udøver psykisk, fysisk og/eller seksuelle overgreb/vold, er misbruger, har en personlighedsforstyrrelse, udøver stalking eller har sindslidelse, etc. De typiske personlighedsforstyrrelser der ses i dette scenarie er psykopaten, sociopaten, narcissisten, borderlineren, den pædofile og den sindslidende (der ikke er i behandling).

Falske anmeldelser og underretninger indgives i forskellige situationer.

De falske anmeldelser er kendetegnet ved, at det typisk er en overgrebsforælder, der gennem stalking by proxy anklager den forælder, der reelt forsøger at beskytte barnet, med henblik på at sygeliggøre den beskyttende forælder, så overgrebsforælderen kan få fuld kontrol over barnet, og dermed også kontrol over den beskyttende forælder.

Eller som en mindre del, en forælder der i kampen om barnet, uberettiget indsender en anmeldelse til politiet eller de sociale myndigheder som hævn eller for bare at vinde sagen.

De bevidst falske.

Falske anmeldelser er desværre noget der sker. Der er forældre der i kampen om barnet, vælger uberettiget at indsende en falsk anmeldelse/underretning til enten politiet eller de sociale myndigheder.
Dette er tragisk, da det medfører store omkostninger for den forælder der uberettiget anklages og især barnet. For barnet vil sådan en falsk anmeldelse/underretning medføre, at barnet gøres til et offer, hvilket kan få livslange psykiske konsekvenser, fordi barnet får påtvunget følelser, der reelt ikke er sket.
Men udover den direkte skade det har for den anklagede forælder og barnet, medfører det ligeledes en anden kedelig effekt, at fremtidige forældre der indsender en berettiget anmeldelse/underretning, ofte mødes med skepsis og mistro. Derfor behandles mange anmeldelser/underretninger af myndighederne, som var de falske.
I Kids Rescue tager vi kraftigt afstand fra falske anmeldelser/underretninger, og vi henstiller på det kraftigste til, at I som forældre ikke udsætter hinanden eller jeres fælles børn for sådan en bevidst handling.

De falske der er indgivet i god tro af en forælder.

Det som karakteriserer disse anmeldelser er, at de er virkelig tragiske, da disse omhandler en forælder, der er overbevist om, at der er udøvet overgreb imod fællesbarnet. Dette er dog reelt ikke sket. Forælderen der anklager, er dog fuldt ud overbevist om det.

Den forælder der anklages, vil derfor helt naturligt føle, at den anden forælder bevidst forsøger at ødelægge dennes forhold til fællesbarnet, hvorfor denne forælder går til modangreb. Og så kører ”den onde cirkel”.

Den anklagende forælder vil derimod føle frygt på barnets vegne, da denne er overbevist om, at der rent faktisk sker overgreb, hvorfor denne forælder naturligt vil føle, at den anden forælder ikke er værdig til at se fællesbarnet, hvorfor denne forælder ligeledes højkonflikter.

Søg rette professionelle hjælp i tide!

I dag har vi ikke et system der kan tilgodese, at en forælder kan løfte en bekymring, og at denne bekymring herefter undersøges grundigt. Systemet forlanger, at der skal indgives en anmeldelse til politiet, eller indgives en underretning til de sociale myndigheder, og derved optrappes konflikten, frem for at disse sager blev undersøgt grundigt og hurtigt af fagspecialister, før en eventuel anmeldelse skulle indgives til politiet, såfremt dette blev aktuelt.
Desværre trækkes disse sager ofte i langdrag, hvilket ikke er til gavn for barnet. Barnets bedste vil være en grundig og hurtig undersøgelse uanset resultatet. Da en udredning der kan godtgøre, at intet overgreb er sket, vil bevirke, at barnet ikke mister kontakten til den forælder der er anklaget. Og en udredning der godtgør, at overgreb er sket, bevirker, at barnet hurtigst muligt kan blive beskyttet.
Disse sager er komplicerede, og jeg kan i min coaching rådgive dig i, hvordan du bedst muligt navigerer i systemet, og hvordan du kan forholde dig, og hvilke aktioner du bør foretage, og hvilke du ikke bør foretage, såfremt du føler dig bekymret for dit barns sikkerhed, eller såfremt du føler, at du er blevet udsat for falske anklager.
Din workshop sidst i undervisningsforløbet klæder os begge helt på til den bedste sparring til løsning af "disse bump på vejen".

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>